پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس سوم

جلسه اول از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه32

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نبود،آیا،رویاندیم

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

اَ

کم

انبتنا

زوج

ما

ما کان

آیا

چقدر،چه بسیار

رویاندیم

نوع،گونه

نه،نیست

نبود،نیست

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-کم انبتنا:چه بسیار رویاندیم

2-من کل زوج کریم:از هر گونه نیکو و سودمند

3-ان فی ذلک لایة:قطعا در آن نشانه ای است

4-العزیز الرحیم:عزتمندِ مهربان

تمرین

این عبارات را معنا کنید.

1-و ما کان اکثرهم: و نیستند بیشتر آنها

2-ان فی ذلک لایة:همانا در آن نشانه ای است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه33

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه دو آیه اول سوره شعراء را کامل کنید.

1-اولم یروا الی الارض

و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین

2-کم انبتنا فیها من کل زوج کریم

چه بسیار رویاندیم در آن از هر گونه(گیاه) نیکو و مفید.

3-ان فی ذلک لایة

قطعا در آن نشانه ای است

4-و ما کان اکثرهم مؤمنین

و بیشترشان مؤمن نیستند

5-و ان ربک لهو العزیز الرحیم

و قطعا پروردگارت عزتمند مهربان است

ج)از صفحه370قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

انا لمدرکون:قطعا به ما رسیدند

فاوحینا الی موسی:پس(آنگاه) به موسی وحی کردیم

ان اضرب بعصاک البحر:که با عصایت به دریا بزن

د)آخرین آیهٔ صفحه 370 قرآن کریم، یک دعای زیبای قرآنی است. با دقت در آیات قبل از آن بیان کنید که این دعا از زبان کدام پیامبر بزرگ خدا در قرآن آمده است .دعا را همراه با ترجمه بنویسید، سعی کنید آن را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

از زبان حضرت موسی

متن: رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین

ترجمه: پروردگارا بینش و حکمتی (والا) به من ببخش و مرا به شایستگان ملحق کن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه35

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید،پیامبر،پیامبران،مورد اعتماد،تقوا داشته باشید،تکذیب کرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

کذب،کذبت

مرسلین

تتقون

رسول

امین

اتقوا

اطیعوا

ام

تکذیب کرد،انکار کرد

پیامبران

تقوا پیشه می کنید،تقوا دارید

پیامبر،فرستاده

راستگو و درستکار،مورد اعتماد

تقوا پیشه کنید،تقوا داشته باشید

اطاعت کنید،پیروی کنید

اگر،نه،نیست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه36

فعالیت دوم

الف)به محل ترجمه کلمه بعد از «اتقوا»در عبارتی مانند«اتقوا الله:تقوای خدا را پیشه کنید»توجه کنید.اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.

1-اتقوا ربکم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید

2-واتقوه: و تقوای او را پیشه کنید

ب)گاهی به جای ضمیر«ی»کسره می آید؛مانند:اطیعون= اطیعونی=اطیعوا+نـ+ی:اطاعت کنید مرا.
اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.

1-فاعبدون=فاعبدونی:عبادت کنید مرا

2-واتقون=واتقونی: و تقوای مرا پیشه کنید

فعالیت سوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-اذ قال لهم اخوهم هود: آنگاه که گفت به آنها برادرشان هود

2-ا لاتتقون:آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3-انی لکم: قطعا من برایتان

4-رسول امین: پیامبری مورد اعتماد

5-فاتقوا الله:پس تقوای خدا را پیشه کنید

6-و اطیعون:و  اطاعت کنید مرا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه37

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این آیات شریفه از سوره شعراء را کامل کنید.

1-کذبت عاد المرسلین: انکار کردند قوم عاد پیامبران را

2-اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون:آنگاه برادرشان هود به آنها گفت:آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3-انی لکم رسول مبین:قطعا من برایتام پیامبری مورداعتمادم(راست گو و درستکارم)

4-فاتقوا الله و اطیعون:پس تقوای خدا را پیشه کنید و مرا اطاعت کنید

5-و ما اسئلکم علیه من اجر

و درخواست ندارم از شما بر آن(رسالت خود)هیچ پاداشی را

6-ان اجری الا علی رب العلمین

نیست پاداشم جز از طرف پروردگار جهانیان

ج)از صفحه373قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فکذبوه:پس او را انکار کردند

فاهلکنهم:پس آنها را هلاک کردیم

اذ قال لهم:آنگاه گفت به ایشان
د)با دقت در آیات درس و نیز آیات سوره شعراء متوجه می شوید که همه پیامبران علاوه بر دستور به تقوای الهی،مردم را به موضوع مهم دیگری نیز فرمان داده اند؛ این فرمان را یافته و آیه کوتاه و پرمعنای این دو دستور را همراه با معنا بنویسید.

متن:فاتقوا الله و اطیعون

ترجمه:پس تقوای خدا را پیشه کنید و مرا اطاعت کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!