جواب تمرین قرآن هشتم-درس اول

جلسه اول از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه13

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زکات،فروتن،انجام دهنده،بیهوده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

افـلَـح

خاشـع

 لَـغـو

معـرض

زکاة

فاعل

رستگار شد(شدند)

فروتن،متواضع

بیهوده،سخن و کار بیهوده 

روی گردان

زکات

انجم دهنده

صفحه14

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند 

2-فی صلاتهم: در نمازشان

3-عن اللغو: از سخن و کار بیهوده

4-للزکوة: برای زکات

تمرین)این دو عبارت را معنا کنید

1-عن اللغو معرضون

از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند

2-والذین هم محسنون

و کسانی که آنها نیکوکار هستند

صفحه 15

انس با قرآن

ب) ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی به آنها توجه داشته،تا رستگار شویم. 

1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند

2-الذین هم فی صلاتهم خشعون: کسانی که در نمازشان فروتن و متواضع هستند

3-و الذین هم عن اللغو معرضون: و کسانی که از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند

4-و الذین هم للزکوة فعلون: و کسانی که زکات می دهند

5-و الذین هم لفروجهم حفظون: و کسانی که پاک دامن هستند

ج)از صفحه349قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

قالوا ربنا:گفتند پروردگارا

ربنا اخرجنا منها: پروردگارا ما را از اینجا بیرون آر

فاغفر لنا: پس ما را بیامرز

د)در صفحه349 قرآن کریم دو عبارت بسیار شبیه به هم آمده است که از دعاهای قرآنی هستند.یکی از آنها را نوشته و معنا کنید.سعی کنید این دعای زیبای قرآنی را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن:و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

ترجمه:و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

جلسه دوم از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه17

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دانا،انجام می دهند،دانست

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

یسبح

من

طیر

علم

علیم

یفعلون

مصیر

تسبیح می کند

هر کس،کسی که،چه کسی

پرنده،پرندگان

دانست،(در اینجا) می داند

دانا

انجام می دهند

بازگشت(بازگشتن)

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-یسبح له:تسبیح می کند برای او

2-من فی السموت و الارض: هر کس که در آسمان ها و زمین است

3-والله علیم: و خداوند دانا است

4-بما یفعلون: به آنچه انجام می دهند

5-اربعة من الطیر: چهار عدد از پرندگان

6-و الی الله المصیر: و بازگشت به سوی خداست

صفحه18

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید.

1-الم تر ان الله یسبح له من فی السموت و الارض

آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هر کس که در آسمان ها و زمین است؛

2-و الطیر صفت:و نیز پرندگان درحالی که در آسمان پرواز می کنند.

3-کل قد علم صلاته و تسبیحه: همه این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می دانند. 

4-و الله علیم بما یفعلون

و خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند

5-ولله ملک السموت و الارض و الی الله المصیر

و فرمانروایی آسمان ها و زمین برای خدا است و بازگشت به سوی خدا است.

ج)از صفحه353قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فان لم تجدوا:و اگر نیافتید

لیس علیکم جناح:گناهی بر شما نیست

د)در صفحه 353 قرآن کریم خداوند به مردان و زنان مؤمن درباره عفاف و حجاب دستوراتی داده است.آنها را بیابید و یکی را همراه با ترجمه بنویسید.

متن:و قل للمؤمنت یغضضن من ابصارهن

ترجمه:و به زنان مؤمن بگو دیدگان خود را(در مواجهه با نامحرم) پایین بیفکنند.

صفحه19

آیا شما می توانید بگویید چرا امام علی علیه السلام تربیت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع کرده است؟

چون در قرآن تمامی نکات مهم درباره ی شیوه صحیح زندگی،چگونگی برخورد با دیگران،نحوه عبادت، رعایت حقوق دیگرانچگونگی پوشش درست و در مجموع نحوه زندگی درست و لذت بخش و ایمن آمده است و با یادگیری این نکات انسان در مسیر درست گام برمی دارد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هشتم- درس چهارم: وظایف دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 21 3- کاربرگه شماره (2) دولت را انجام دهید. کاربرگه …

error: Content is protected !!