پایه هشتمحل تمرین هشتم قرآن

جواب تمرین قرآن هشتم-درس اول

جلسه اول از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه13

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زکات،فروتن،انجام دهنده،بیهوده

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

افـلَـح

خاشـع

 لَـغـو

معـرض

زکاة

فاعل

رستگار شد(شدند)

فروتن،متواضع

بیهوده،سخن و کار بیهوده 

روی گردان

زکات

انجم دهنده

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه14

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند 

2-فی صلاتهم: در نمازشان

3-عن اللغو: از سخن و کار بیهوده

4-للزکوة: برای زکات

تمرین)این دو عبارت را معنا کنید

1-عن اللغو معرضون

از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند

2-والذین هم محسنون

و کسانی که آنها نیکوکار هستند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 15

انس با قرآن

ب) ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید. خوب است این آیات را حفظ کنیم و همیشه در زندگی به آنها توجه داشته،تا رستگار شویم. 

1-قد افلح المؤمنون: قطعا مؤمنان رستگار شدند

2-الذین هم فی صلاتهم خشعون: کسانی که در نمازشان فروتن و متواضع هستند

3-و الذین هم عن اللغو معرضون: و کسانی که از کار و سخن بیهوده روی گردان هستند

4-و الذین هم للزکوة فعلون: و کسانی که زکات می دهند

5-و الذین هم لفروجهم حفظون: و کسانی که پاک دامن هستند

ج)از صفحه349قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

قالوا ربنا:گفتند پروردگارا

ربنا اخرجنا منها: پروردگارا ما را از اینجا بیرون آر

فاغفر لنا: پس ما را بیامرز

د)در صفحه349 قرآن کریم دو عبارت بسیار شبیه به هم آمده است که از دعاهای قرآنی هستند.یکی از آنها را نوشته و معنا کنید.سعی کنید این دعای زیبای قرآنی را حفظ کرده و در قنوت نماز بخوانید.

متن:و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین

ترجمه:و بگو:پروردگارا بیامرز و ببخش(رحم کن) که تو بهترین مهربانانی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه17

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دانا،انجام می دهند،دانست

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

یسبح

من

طیر

علم

علیم

یفعلون

مصیر

تسبیح می کند

هر کس،کسی که،چه کسی

پرنده،پرندگان

دانست،(در اینجا) می داند

دانا

انجام می دهند

بازگشت(بازگشتن)

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

1-یسبح له:تسبیح می کند برای او

2-من فی السموت و الارض: هر کس که در آسمان ها و زمین است

3-والله علیم: و خداوند دانا است

4-بما یفعلون: به آنچه انجام می دهند

5-اربعة من الطیر: چهار عدد از پرندگان

6-و الی الله المصیر: و بازگشت به سوی خداست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه18

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید.

1-الم تر ان الله یسبح له من فی السموت و الارض

آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هر کس که در آسمان ها و زمین است؛

2-و الطیر صفت:و نیز پرندگان درحالی که در آسمان پرواز می کنند.

3-کل قد علم صلاته و تسبیحه: همه این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می دانند. 

4-و الله علیم بما یفعلون

و خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند

5-ولله ملک السموت و الارض و الی الله المصیر

و فرمانروایی آسمان ها و زمین برای خدا است و بازگشت به سوی خدا است.

ج)از صفحه353قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

فان لم تجدوا:و اگر نیافتید

لیس علیکم جناح:گناهی بر شما نیست

د)در صفحه 353 قرآن کریم خداوند به مردان و زنان مؤمن درباره عفاف و حجاب دستوراتی داده است.آنها را بیابید و یکی را همراه با ترجمه بنویسید.

متن:و قل للمؤمنت یغضضن من ابصارهن

ترجمه:و به زنان مؤمن بگو دیدگان خود را(در مواجهه با نامحرم) پایین بیفکنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه19

آیا شما می توانید بگویید چرا امام علی علیه السلام تربیت فرزند خود را از آموزش قرآن شروع کرده است؟

چون در قرآن تمامی نکات مهم درباره ی شیوه صحیح زندگی،چگونگی برخورد با دیگران،نحوه عبادت، رعایت حقوق دیگرانچگونگی پوشش درست و در مجموع نحوه زندگی درست و لذت بخش و ایمن آمده است و با یادگیری این نکات انسان در مسیر درست گام برمی دارد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!