پایه نهمحل تمرین نهم قرآن

جواب تمرین قرآن نهم-درس نهم

جلسه اول از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه88

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

توکّل می کند،اندازه،قرار می دهد،محل خروج

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

یتق

یجعل

مخرج

حیث

یحتسب

یتوکل

حسب

قدر

تقوا داشته باشید

قرار می دهد

راه نجات،محل خروج

جا،هر کجا

گمان می کند

توکل می کند

کافی است

اندازه

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و من یتق الله:و هر کس تقوای خدا را داشته باشد

2-یجعل له مخرجا:قرار می دهد برای او راه نجاتی

3-و یرزقوه:و روزی می دهد او را

4-من حیث لایحتسب:از جایی که گمان نمی کند

5-و من یتوکل علی الله:و هر کس بر خدا توکل کند

6-فهو حسبه:پس او برایش کافی است

7-قد جعل الله:همانا قرارداد خدا

8-لکل شیء قدرا:برای هر چیزی اندازه ای

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه89

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه این عبارات از سوره طالق را کامل کنید.این قطعه یکی از زیباترین و پرمعناترین پیام های قرآنی است. سعی کنید این قطعه را حفظ کنید و آن را با توجه به معنای آن، در آغاز روز و پس از نمازهای خود بخوانید

1-و من یتق الله یجعل له مخرجا:و هر کس تقوای خدا را داشته باشد قرار می دهد برای او راه نجاتی

2-و یرزقه من حیث لایحتسب:و روزی می دهد او را از جایی که گمان نمی کند

3-و من یتوکل علی الله فهو حسبه:و هر کس بر خدا توکل کند پس او برایش کافی است

4-ان الله بالغ امره:قطعا خداوند کار و خواست خود را به انجام می رساند. 

5-قد جعل الله لکل شیء قدرا:همانا قرارداد خدا برای هر چیزی اندازه ای

ج)با مراجعه به صفحه559 قرآن کریم، آیهٔ 11 سوره طلاق را به طور کامل ترجمه کنید. معنای کدام یک از کلمات این آیه را نمی دانید؟ آیا می توانید معنای این گونه کلمات را با توجه به سایر کلمات هرجمله، حدس بزنید.

یتلوا:تاوت می کند

مبینت:روشنگر

د)در آیات صفحه 557 چند پیام قرآنی آمده است؟ یکی از این پیام ها بیانگر هدایت خاص خداوند است.آن را یافته،همراه با ترجمه بنویسید.

متن:و من یؤمن بالله یهد قلبه

ترجمه:و هر کس به خدا ایمان آورد او قلبش را هدایت می کند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس نهم

آموزش مفاهیم صفحه91

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

می شنیدیم،دست،اندیشه و درک می کنیم،یا،مرگ

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

ید

موت

یبلو

ای

کنا نسمع

او

نعقل

سعیر

دست،جمع:ایدی

مرگ

می آزماید

کدام،کدام یک

گوش شنوا داشته باشم،می شنیدیم

یا

اندیشه و درک می کنیم

دوزخ،آتش فروزان

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-بیده الملک:به دست اوست فرمانروایی

2-خلق الموت و الحیوة:آفرید مرگ و زندگی را

3-لیبلوکم:تا بیازماید شما را

4-ایکم:کدام یک از شما

5-العزیز الغفور:شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده

6-لو کنا نسمع:اگر می شنیدیم

7-او نعقل:یا اندیشه و درک می کردیم

8-ما کنا:نبودیم

9-اصحب السعیر:اهل دوزخ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه92

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات اول و دوم و نیز آیه 1 تا 10 سوره ملک را کامل کنید.

بسم الله الرحمن الرحیم

1-تبرک الذی بیده الملک:برقرار و پرخیر است کسی که به دست اوست فرمانروایی

2-و هو علی کل شیء قدیر:و او بر هر چیزی تواناست

3-الذی خلق الموت و الحیوة:کسی که آفرید مرگ و زندگی را

4-لیبلوکم ایکم احسن عملا:تا بیازماید شما را که کدام یک عمل بهتری دارد.

5-و هو العزیز الغفور:و او شکست ناپذیر و بسیار آمرزنده است

6-و قالو لو کنا نسمع او نعقل:و گفتند اگر می شنیدیم یا اندیشه و درک می کردیم

7-ما کنا فی اصحب السعیر:نبودیم از اهل دوزخ

ج)از صفحه563 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

قل هو الذی:بگو او کسی است که

عند الله:نزد خدا

فستعلمون:پس به زودی خواهید دانست

د)در صفحه 564 قرآن کریم در آیه مشهوری، پیامبر اکرم به داشتن صفت بسیار ارزشمندی توصیف شده است. این آیه را بیابید و به عنوان پیام قرآنی، همراه با معنای آن بنویسید. خوب است این آیه را حفظ کنید.ما در این ویژگی چه نسبتی با پیامبر خود داریم؟ مولوی در تمثیل زیبایی می گوید:

شیر را،بچه همی ماند به او        تو به پیغمبر چه می مانی،بگو

متن:و انک لعلی خلق عظیم

ترجمه:و به راستی تو خلق و خویی عالی و بزرگوارانه داری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!