پایه نهمحل تمرین نهم قرآن

جواب تمرین قرآن نهم-درس اول

جلسه اول از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه14

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

وحی کردیم،وصیت کردیم،متفرق نشوید،تشریع کرد،وصیت کرد

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

شرع

وصی

اوحینا

وصینا

لاتتفرقوا

تشریع کرد،مقرر کرد

سفارش کرد،وصیت کرد

وحی کردیم

سفارش کردیم،وصیت کردیم

متفرق نشوید،پراکنده نشوید

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-شرع لکم:تشریع کرد برایتان

2-ما وصی به:آنچه سفارش کرد به آن

3-اوحینا الیک:وحی کردیم به تو(به سوی تو)

4-ما وصینا به:آنچه سفارش کردیم به آن

5-ان اقیموا الدین:که به پا دارید دین را

6-لا تتفرقوا فیه:پراکنده نشوید در آن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه15

انس با قرآن در خانه

ب)معنای قسمت اول آیه13 سوره شوری را بنویسید.

1-شرع لکم من الدین:تشریع کرد برایتان از دین

2-ما وصی به نوحا:آنچه وصیت کرد(سفارش کرد) به آن نوح را

3-و الذی اوحینا الیک:و آنچه وحی کردیم به سوی تو

4-و ما وصینا به ابرهیم و موسی و عیسی:و آنچه وصیت کردیم(سفارش کردیم) به آن ابراهیم موسی و عیسی را

5-ان اقیموا الدین و لاتتفرقوا فیه:که به پا دارید دین را و در آن پراکنده نشوید

ج)از صفحه اول سوره شوری(صفحه483 قرآن کریم)حداقل سه عبارت را که می توانید معنا کنید،بیابید و همراه با معنا بنویسید. 

کذلک یوحی الیک:این چنین وحی می کند بر تو

له ما فی السموت و ما فی الارض:برای اوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است

الا ان الله هو الغفور الرحیم:آگاه باشید که همانا خدا بسیار آمرزنده مهربان است

د)در صفحه487قرآن کریم چند پیام قرآنی که در دوره ابتدایی با آنها آشنا شده اید، آمده است. آنها را بیابید و یکی از آنها را همراه با معنای آن بنویسید.

متن:و امرهم شوری بینهم

ترجمه:و تصمیماتشان بر اساس مشورت با یکدیگر است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس اول

آموزش مفاهیم صفحه18

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آنها،پرسیدی از،مرده،اندازه

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

سالت 

هن

مهد

لعل

تهتدون

قدر

بلدة

میت

پرسیدی از

آنها،ایشان

محل آرامش

تا،شاید

هدایت شوید،هدایت می شوید

اندازه

سرزمین

مرده

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و لئن سالتهم:و اگر بپرسی از آنها

2-من خلق:چه کسی آفرید

3-لیقولن:حتما می گویند

4-لیقولن خلقهن:حتما می گویند آفرید آنها را

5-جعل لکم الارض مهدا:قرار داد برایتان زمین را محل آرامش

6-و جعل لکم فیها سبلا:و قرار داد برایتان در آن راه هایی

7-لعلکم تهتدون:شاید شما هدایت شوید

8-بلدة میتا:سرزمینی مرده

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه19

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات 9-11 سوره زخرف را کامل کنید

1-و لئن سالتهم من خلق السموت و الارض:و اگر بپرسی از آنها چه کسی آفرید آسمان ها و زمین را

2-لیقولن خلقهن العزیز العلیم:حتما می گویند آفرید آن ها را خداوند عزتمند و دانا

3-الذی جعل لکم الارض مهدا:کسی که قرار داد برایتان زمین را محل آرامش

4-و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون:و قرار داد برایتان در آن راه هایی شاید شما هدایت شوید

5-و الذی نزل من السماء ماء بقدر:و کسی نازل کرد از آسمان آب را به اندازه

6-فانشرنا به بلدة میتا:پس زنده کردیم به وسیله آن سرزمینی مرده را

7-کذلک تخرجون:این چنین در روز قیامت از قبرها بیرون آورده می شوید

ج)از صفحه491 قرآن کریم حداقل سه عبارت آشنا یافته،همراه با معنا بنویسید.

ما ارسلنا من قبلک:نفرستادیم پیش از تو

الا الذی فطرنی:جز کسی که پدیدآورد مرا

و اذ قال ابرهیم لابیه و قومه:و آنگاه که ابراهیم به عمویش و قومش گفت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!