پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل چهارم ، درس هشتم: درس آزاد

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۴

درس آزاد: 

حکیم ابوالقاسم فردوسی

ابوالقاسم فردوسی طوسی ، شاعر قرن پنجم هجری و سراینده ی اثر جاویدان شاهنامه است. اورا بزرگ ترین شاعر حماسه سرای ایرانی می دانند و به وی لقب “حکیم سخن” و”حکیم طوس” داده اند.

کودکی وجوانی فردوسی در عصر سامانیان سپری شد.وی درابتدا دهقان و دهقان زاده بود در آن زمان دهقانان طبقه ای از زمین داران بودند که جایگاه مالی واجتماعی خوبی داشتند و به رسوم و سنت های نیاکانی خود عشق می ورزیدند و فرزندان خود را با آداب و رسوم ایرانی پرورش می دادند درواقع آنان نگهبانان سنت ها وفرهنگ ملی ایرانی بودند. دین او اسلام و مذهب او شیعه بود.فردوسی در شاهنامه ،فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داده است. وی شیفته ی ایران وفرهنگ ایرانی وزبان پارسی بود و تمام عمر خود را برای حفظ این فرهنگ وهویت ملی وقف کرد.اشعار او با فرهنگ و آیین های باستانی ایران ترکیب شده است.فردوسی عقل و خرد را سرچشمه ی تمام خوبی ها می دانست و معتقد بود انسان با عقل خود میتواند خوبی ها وبدی ها را بشناسد وازین راه به خوشبختی در هردو جهان برسد.برای تاکید براهمیت عقل وخرد ، فردوسی شاهنامه را با بیت زیر آغاز کرده است:

به نام خداوند جان و خرد       کزین برتراندیشه برنگذرد

فردوسی واثرجاودانش یعنی شاهنامه که امروزه به اکثر زبان های دنیا ترجمه شده است ، از سرمایه های ملی ما ایرانیان است که باید در حفظ و یادگیری آن کوشا باشیم .

او همه ی عمر و سرمایه ی زندگی خویش را وقف نوشتن شاهنامه کرد تا جاییکه در اواخر عمر به سختی روزگار می گذرانید.نتیجه ی تمام این زحمات اکنون یک اثر ماندگار است که بین جهانیان به عنوان منبعی برای فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی شناخته می شود .

آرامگاه این شاعر بزرگ ایرانی اکنون درطوس واقع دراستان خراسان می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ،صفحه ی ۷۵

درست ونادرست

۱.فردوسی شاعر قرن چهارم هجری است.

جواب۱: نادرست

۲.اثر جاودان فردوسی شاهنامه نام دارد.

جواب۲: درست

۳.فردوسی در شاهنامه فرهنگ ایران پیش از اسلام را با فرهنگ ایران پس از اسلام پیوند داد.

جواب۳ : درست

درک مطلب

۱. چرا فردوسی به عقل وخرد ورزی تاکید می کند؟

جواب۱: چون به اعتقاد او ما با عقل میتوانیم خوب وبد را تشخیص دهیم ودر هردو جهان به خوشبختی وسعادت برسیم.

۲.شاهنامه با چه بیتی آغاز می شود؟

جواب۲: به نام خداوند جان وخرد/کزین برتر اندیشه برنگذرد

۳.باتوجه به متن ، دو لقب فردوسی را ذکر کنید.

جواب۳: حکیم طوس _ حکیم سخن

۴.آرامگاه فردوسی اکنون در کجا واقع شده است؟

جواب۴: طوس ، استان خراسان

مثل

ضرب المثل ” آخر شاهنامه خوش است” یعنی چه وکجا به کار می رود؟

جواب: یعنی نتیجه کار خوب خواهد بود، این مثل وقتی به کار می رود که کاری با موقعیت و وضعیت خوبی شروع نشده باشد اما دارای نتیجه ی خوشایندی باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۷۶

بخوان و حفظ کن

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ی ماه وناهید ومهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده ی بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی ، مرنجان دو بیننده را

خرد را وجان را همی سنجد اوی

دراندیشه ی سخته کی گنجد اوی

به هستیش باید که خستو شوی

زگفتار بی کار، یک سو شوی

توانا بود هرکه دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!