پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم درس چهاردهم:ادب ازکه آموختی؟

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم درس چهاردهم:ادب ازکه آموختی؟


فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۰

درست ونادرست

۱.می توانیم از بی ادبان ، ادب بیاموزیم.

جواب۱: درست

۲.هر کسی که از کار خود تعریف می کند، داناست.

جواب۲: نادرست

درک مطلب

۱.منظور از عبارت “آموخت ونکرد” چیست؟

جواب۱: یعنی دانش یاد گرفت اما به آن عمل نکرد.

۲.چرا سعدی عالم بی عمل را به زنبور بی عسل تشبیه کرده است؟

جواب۲:  همان طور که اهمیت وارزش زنبور عسل به تولید عسل است و وقتی نتواند عسل تولید کند فایده ای ندارد دانشمندی که از دانش خود استفاده نکند فایده ای ندارد.

۳.سعدی دانا ونادان را به چه مانند کرده است؟

جواب۳: دانا را به طبل عطار و نادان را به طبل غازی تشبیه کرده است.

۴.در عبارت پایانی درس منظور از “بلندآواز میان تهی” چیست؟

جواب ۴: هیچ دانشی ندارد اما پر ادعا و تو خالیست.

دانش زبانی

جمله های زیر را بخوانید.

_محمد،معلم را دید.

_علی،سیب را خورد.

_برادرم،گلدان را خرید.

حالا به نمودار جمله ها نگاه کنید.در گروه گفت وگو کنید وبه پرسش های صفحه بعد پاسخ دهید.

     دید     خورد       خرید
محمد  معلم را علی    سیب را برادرم     گلدان را
  • این جمله ها از چند قسمت تشکیل شده اند؟چرا؟

جواب:این جملات از سه قسمت تشکیل شده اند:فاعل ، مفعول ، فعل . چون دو قسمت بخش اصلی نمی تواند معنی جمله را کامل کند.پس وجود همه ی این قسمت ها در جمله لازم است. وبا حذف یک قسمت معنای جمله ناقص می شود.مثلا وقتی می گوییم برادرم خرید، معنی جمله کامل نیس و سوال پیش می آید که چه چیزی را خرید و به قسمت سوم جمله نیاز است.

  • چرا کلمه های ” دید ، خورد ، خرید” بالای نمودار هستند؟

جواب: چون فعل و اصلی ترین جزء جمله محسوب می شوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۱

گوش کن وبگو

با توجه به داستان به پرسش های جدول زیر پاسخ دهید.

نام داستان……………………………………………………

جواب: کژدم و سنگ پشت

شخصیت های داستان………………………………………

جواب: کژدم (عقرب)  _  سنگ پشت (لاک پشت)

داستان در چه محلی اتفاق افتاده است؟………………….

جواب: رودخانه

از ابتدا تا انتهای داستان،چه تغییراتی در رفتار سنگ پشت به وجود آمد؟……………………………………….

جواب: درابتدا سنگ پشت می خواست به کژدم کمک کند تا از رودخانه رد شود ، اما  وقتی وسط راه بودند کژدم ،سنگ پشت را نیش زد و سنگ پشت ازینکار او ناراحت شد.اما کمی که فکر کرد متوجه شد نیش کژدم روی لاک سنگی او اثر ندارد اما دیگران از او در امان نیستند پس تصمیم گرفت داخل آب برود و کژدم را رها کند تا غرق بشود.

نظر شما درباره ی رفتار سنگ پشت چیست؟…………… 

جواب: به نظر من رفتار درستی بود چون کسی که جواب خوبی را با بدی می دهد باید بااو مثل خودش رفتار کرد.

نظر شما درباره ی رفتار کژدم چیست؟………………….

جواب: رفتار بد وپلیدی داشت که میخواست جواب خوبی لاک پشت را با بدی بدهد واورا بکشد.

 رفتار های پسندیده و ناپسندی را که در داستان بیان شده است، نام ببرید……………………………………….

جواب:

رفتار پسندیده: کمک به دیگران

رفتار ناپسند: جواب خوبی را با بدی دادن

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!