پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم،درس پانزدهم:شیر و موش

جواب تمرین فارسی چهارم-فصل ششم،درس پانزدهم:شیر و موش

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۱۴

درست ونادرست

۱.شیر خطای موش را بخشید.

جواب۱: درست

۲.صیاد یرای شکار شیر دام نهاده بود.

جواب ۲: نادرست

۳.فقط افراد قوی می توانند به دیگران کمک کنند.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟

جواب۱: موش گریه و التماس کرد و از شیر به عنوان سلطان جنگل تعریف کرد.

۲.چرا موش به کمک شیر رفت؟

جواب۲: چون شیر اورا نکشته بود وبخشیده بود و موش میخواست با اینکار خوبی شیر را جبران کند.

۳.شخصیت شیر وموش را باهم مقایسه کنید و شباهت ها وتفاوت های آن ها را بیان کنید.

جواب۳:

شباهت: هر دو مهربان بودند و دوست داشتند به یکدیگر کمک کنند.

تفاوت: شیر قوی بود اما موش ضعیف بود.

۴. با خواندن شعر چه پندی گرفتید؟

جواب۴: اگر کار خوبی انجام دهیم این خوبی به خودمان بر می گردد.

واژه آموزی

نمک زار جایی است که ………………………………….

جواب: زمینش پر از نمک است.

چمن زار جایی است که…………………………………. 

جواب : در زمینش چمن فراوان روییده است.

گل زار جایی است که…………………………………….

جواب: در آن گل های فراوان روییده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی ۱۲۱

درک ودریافت

۱.در ابتدای داستان چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود اما نتیجه ی خوبی نگرفته بود؟

جواب: چون موقع درس خواندن دقت و توجه کافی به درسش نداشت. برادر و دوستش و مادرش حواسش را پرت کرده بودند.

۲.خانم ژرمن بیشتر وقت خود را به چه کاری مشغول بود؟

جواب: رسیدگی به باغ و گل ها

۳.چرا با اینکه خانم ژرمن به نین گفته بود تا هربار یکی از مروارید هارا کنار بگذارد، او برای همه ی مروارید ها درس را تکرار کرد؟

جواب : چون میخواست بداند مروارید ها واقعا سحرآمیز هستند یا نه

۴.با وجود موفقیت نین ، چه مساله ای باعث نگرانی او در مدرسه شده بود؟

جواب: چون فکر می کرد موفقیتش به خاطر مروارید هاست واگر روزی مرواریدها را نداشته باشد درسش دوباره مثل قبل می شود.

۵.به نظر شما مروارید اصلی چه چیزی بود؟

جواب: دقت وتلاش بیشتر نین واینکه با تمرکز بیشتری درس می خواند.

۶. جمله های زیر را باتوجه به متن داستان مرتب کنید.

_نین فکر می کرد علت موفق او مرواریدهای سرخ هستند وغمگین بود.  (۶)

_خانم ژرمن هفت مروارید به نین داد.  (۲)

_نین درس را بلد نبود و معلم او را دعوا کرد.  (۱)

_برعکس همیشه، نین به جای اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آن جا درس خواند.  (۳)

_خانم ژرمن به او گفت : علت موفقیت تو این است که با دقت درست را خوانده ای. (۷)

_حالا دیگر وقتی معلم از نین درس می پرسید ،پرسش ها را از اول تا آخر بلد بود. (۵)

_ نین مرواریدها را در دست گرفت و به تعداد آن ها درسش را مرور کرد. (۴)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ، صفحه ی۱۲۲

مثل

مثلی را که در شعر “شیر و موش” بود پیدا کنید ودر گروه درباره ی مفهوم آن گفت وگو کنید.

جواب: با دم شیر بازی میکنی. یعنی با کسی که از تو خیلی قدرتمند تر است شوخی می کنی.

مفهوم شعر “شیر وموش” تو را یاد کدام یک از مثل های زیر می اندازد؟

_از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری.

_ هر که بامش بیش برفش بیشتر.

جواب: از هر دست بدهی از همان دست هم می گیری ،

یعنی هر جور رفتار کنی با تو همان جور رفتار می شود و نتیجه ی کارت به تو بر می گردد. مثلا اگر مهربان باشی و به دیگران کمک کنی دیگران هم در ایام سختی به کمک تو می آیند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!