پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم ،درس سوم:راز نشانه ها

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم ،درس سوم:راز نشانه ها


فارسی چهارم صفحه ی ۳۲

درست و نادرست

۱.مرد کیسه گندم را به آسیاب می برد.

جواب۱: درست

۲.چشم راست الاغ کور بود وپای چپش می لنگید.

جواب۲: نادرست

۳.مرد از شنیدن نشانی های درست پسر تعجب کرد.

جواب۳: نادرست

درک مطلب

۱.چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است؟

جواب۱: چون تمامی نشانی های الاغ وبارش را درست گفته بود.

۲.پسر دو ویژگی مهم داشت با توجه به متن درس آنهارا بگویید.

جواب ۲:

ویژگی اول:نگاه با دقت به اطرافش

ویژگی دوم: هوش و تفکر به آنچه که می دید

۳.چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد؟

جواب۳: چون به اوتهمت زده بود و فکر می کرد الاغ را دیده اما نمیخواهد به او بگوید.

۴.آیا با توجه به آن چه در اطرافتان میبینید شما هم میتوانید حدس بزنید وقضاوت کنید؟اگر تجربه ای دراین مورد دارید بیان کنید.

جواب۴:بله برای اینکار باید باهوش ودقیق بود وبا دقت به نشانه ها نگاه کرد و درموردآن ها اندیشید ،درست مثل پسر این داستات

۵.آیا عنوان “راز نشانه ها” برای این درس مناسب است؟چرا؟

جواب۵: بله ،چون این درس راجب این است که چطور با دقت در نشانه ها می توان به وجود چیزها پی برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!