پایه چهارمحل تمرین چهارم فارسی

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم،درس پنجم:رهایی از قفس

جواب تمرین فارسی چهارم -فصل دوم،درس پنجم:رهایی از قفس

فارسی چهارم ،صفحه ۴۶

درست ونادرست

۱.سوغات بازرگان برای طوطی رهایی از قفس بود.

جواب۱: درست

۲.طوطی ها از شنیدن حرف های بازرگان شادی کردند.

جواب ۲: نادرست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ،صفحه ۴۷

درک مطلب

۱.چرا طوطی از بازرگان خواست از احوالش برای دوستانش بگوید؟

جواب۱: زیرا او به دنبال راهی بود تا ازقفس نجات پیدا کند وآزاد شود.

۲.چه رابطه ای بین رفتار طوطی درهندوستان ورفتار طوطی بازرگان بود؟

جواب۲: طوطی بازرگان وقتی کمی فکر کرد متوجه شد که طوطی هندوستان باخودش را به مردن زدن درواقع دارد راه رهایی را به او نشان می دهدو اگر او هم این کار را انجام دهد حتما میتواند ازقفس خودش را رها کند.

۳.مهم ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟از متن دو دلیل بیاورید.

جواب ۳: طوطی باهوش و زیرک بودو همچنین شیرین زبان بود .و ویژگی مهم دیگر او این بود که در کارش با دوستان مشورت میکرد.

واژه آموزی

روزنامه: 

جواب روزنامه: نوشته ای که اخبار هر روز در آن می آید.

تشویق نامه:

جواب تشویق نامه:نوشته ای که تشکر و قدر دانی از یک فرد یا افرادی در آن می آید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی چهارم ،صفحه ی ۵۱

درک و دریافت

۱.شیرکوچولو برای اینکه سرش به میله های قفس نخورد چه می کرد؟

جواب۱:بعد از قدم دهم بیشتر جلو نمی رفت او وقتی ده قدم برمی داشت می نشست و صورتش را لیس میزد.

۲.چرا دیدن بوته ی یاس برای شیر کوچولو عجیب بود؟

جواب۲: زیرا همیشه بعد از ده قدم به میله ها می رسید اما اینبار که در قفس باز بود بوته ی یاس را دید.

۳.چرا شیر کوچولو به قفس برمیگشت؟

جواب۳:چون نگهبان باغ وحش غذای شیر را درقفس گذاشت وشیر کوچولو وقتی بوی غذا را حس کرد به قفس برگشت.

۴.آیا شناختن کوه وآسمان با برداشتن قدم یازدهم ارتباطی داشت؟

جواب۴:بله اگر شیر کوچولو قدم یازدهمش را بر می داشت می توانست ازقفس خارج شود وبا محیط پیرامونش آشنا شود.کوه وآسمان را ببیند ولذت ببرد.باید بر چیرهایی که برایمان سخت است غلبه کنیم وبیشتر تلاش کنیم تا پیروز و موفق باشیم و پیشرفت کنیم .

۵.اگر به جای شیرکوچولوبودید چه می کردید؟

جواب۵: کنجکاوتر و پرتلاش تر بودم و حتما قدم یازدهم را برمی داشتم تا دنیای جدیدی را کشف کنم.

۶.مثلی را که در متن داستان ” قدم یازدهم” بود، پیدا کنید و درمورد مفهوم آن در گروه گفت وگو کنید.

جواب۶: ضرب المثل “دسته گل به آب دادن” ، یعنی کاری را به اشتباه انجام دادن و خرابکاری به بار آوردن.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!