پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل ششم،درس هفدهم:ما می توانیم

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۹

خود ارزیابی 

۱. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟

جواب ۱: جمله هایی که ناتوانی آن هارا در انجام کاری نشان می داد.

۲.چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که نمی توانم های خود را بنویسند؟

جواب۲: چون میخواست ناتوانی های آن هارا ازبین ببرد و آنها را زیر خاک دفن کند.

۳.منظور بازرس از جمله ی” فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد” چیست؟

جواب۳: یعنی درس خوب و کاربردی ای گرفته اند وازین به بعد بر ناتوانی های خود غلبه می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۰

 دانش های زبانی وادبی 

آیا می توانید جمله های زیر را با استفاده از فرهنگ لغت ترجمه کنید؟

 • عربی : اضاعه الفرصه غصه

جواب: ضایع کردن فرصت موجب ناراحتی است.

 • انگلیسی : 

This story is the last lesson. What is your idea about it 

جواب: این داستان آخرین درس است .نظر شما درباره ی آن چیست

کار گروهی 

۱.درباره شخصیت های داستان “ما می توانیم” گفت و گو کنید.

جواب ۱:

شخصیت معلم : نماد انسان های دانا و خردمند و خلاق که درس زندگی را می آموزند. ودراینجا  فردی که غلبه بر مشکلات و نقاط ضعف را می آموزد.

شخصیت دانش آموزان: انسان ها که هریک به نوعی درگیر ناتوانی ها ونقاط ضعف خود هستند

شخصیت بازرس :  یک راوی وکسی که ناظر براین داستان بوده.

۲.یکی از داستان های قرآنی را بخوانید و درباره شخصیت ها و محتوای آن تحقیق کنید.

جواب ۲: داستان حضرت یوسف

با ایمان وتوکل به خدا ، پاکدامنی ، صبر  ودرستکاری میتوان بر حسادت و بدخواهی دشمنان پیروز شد .و به بالاترین درجات رسید و همینطور مفهموم گذشت و بخشش وقتی که در اوج قدرت هستیم هم نکته ی ظریف و آموزنده ی دیگری بود که ازین داستان برداشت میشود.

نوشتن 

۱. واژه های ساده و غیر ساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.

روز ، دست ، ورقه ، خاکی ، سخنرانی ، نمادین ، شاگرد ، کاغذ ، گوش،  تخته

جواب:

واژه های ساده : روز ، دست ، شاگرد ، کاغذ ، گوش

واژه های غیر ساده : ورقه ، خاکی، سخنرانی ، نمادین ، تخته

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۰

۲. ده کلمه مهم املایی از پنج درس گذشته انتخاب کنید و بنویسید .

جواب ۲:

 • بازدیدکنندگان
 • موذیانه
 • شب پره
 • خفّاش
 • تغذیه
 • تحسین
 • لفظ مناسب
 • گزند
 • محوطّه ی راه آهن
 • کوپه
 • خاراند
 • یک عالمه شلوار

۳. برای هر یک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

 • وسط

جواب: واسط ، واسطه ، وساطت

 • اطاعت

جواب : اطاعت ، مطیع ، طاعت

 • رحمت

جواب: رحم ، رحیم ، رحمان

 • اعلامیه

جواب: اعلام ، علائم ، علم

۴.جدول زیر را حل کنید.

۱.اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسنده آخرین درس کتاب

جواب۱: کلیک

۲.نام یکی از کشورهای امریکایی

جواب۲: باکو

۳.مادر در عربی

جواب۳: ام

۴.اهل کرمان

جواب۴: کرمانی

۵.همان “احد” است

جواب۵: یکتا

۶.از انواع جمله

جواب۶: امری

۷.این نوع جمله، خبری را میرساند

جواب۷: خبری

۸.تمنا ، درخواست

جواب۸: خواهش

۹.به معنای نکوهش است

جواب۹:سرزنش

۱۰. معنی فعل امر

جواب۱۰: نهی

۱۱.واژه ای که با نام نیما پدر شعر نو فارسی می آید.

جواب۱۱: یوشیج

۱۲. درخت همیشه سبز

جواب۱۲: کاج

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۶۵

۱.به نظر شما راز پیروزی های پسر جوان چه بود ؟

جواب۱: مشورت با پدرش و استفاده از تجربیات او

۲.چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟

جواب۲: به دیگران احترام بگذاریم خصوصاً به پدر و مادر خود احترام بگذاریم همیشه اول سلام کنیم مغرور نباشیم مهربان باشیم ادب را رعایت کنیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!