پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل ششم،درس شانزدهم:آدم آهنی و شاپرک

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۱

خود ارزیابی 

۱. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟

جواب۱: چون او را “تروم عزیزم” صدا کرد.

۲. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد ؟

جواب۲:زیرا از مرگ شاپرک ناراحت شده بود وتلاش می کرد پاسخی خارج از آنچه که برنامه ریزی شده بود بدهد.

۳.آخرین جمله درس چه پیامی دارد؟

جواب۳: محبت روی همه چیز حتی آدم آهنی تاثیر دارد و باعث تغییر وایجاد عاطفه واحساس  می شود.

دانش های زبانی وادبی 

آیا می توانید بن فعل و شناسه فعل آینده را بگویید؟

جواب : خواه + شناسه + فعل گذشته ی ساده(همیشه سوم شخص مفرد)

مثلا:

خواهم گفت

خواهی گفت

خواهد گفت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۲

کار گروهی 

۱.درباره شخصیت های داستان این درس گفت و گو کنید.

جواب۱: شاپرک نماد انسانهای با احساس و مهربان که همیشه به دیگران اهمیت داده و کمک می کنند

 و آدم آهنی نماد انسانهای بی عاطفه و بی احساس که نسبت به بقیه بی تفاوتند

۲.یک داستان نمادین دیگر در کلاس بخوانید و شخصیت های آن را بررسی کنید.

جواب۲: داستان روباه و شغال

روباه مکار با رقیب خودش شغال سالها بود که چشم هم چشمی داشت. یک روز که از صحرا عبور می کرد تکه گوشت بزرگی دید که روی زمین افتاده بود .با خود گفت اگر این تکه بزرگ گوشت را به لانه ببرم یک عمر غذای آماده دارم و شروع کرد به بردن گوشت ، اما چون گوشت خیلی بزرگ بود حتی نتوانست آن را تکان بدهد. بعد دید که یک زایده ای از گوشت آویزان است با خودش گفت اگر این زایده را به دمم  ببندم آن وقت می توانم چهار دست و پا آن را بکشم و همین کار را کرد .تکه بزرگ که همان شتر در حال چرت زدن بود، با تقلای روباه از خواب بیدار شد . بر روی چهار دست و پا ایستاد . در همین موقع سروکله شغال رقیب پیدا شد وحال و روز روباه را که از دم شتر آویزان بود و با راه رفتن شتر تلو تلو می خورد دید و خیلی خوشحال شد و با حالت تمسخر گفت چطوری آقا روباهه . روباه که نمی خواست در مقابل رقیب ضایع شود صدایی در گلویم انداخت و گفت. هیس !! ساکت باش نمیبینی با بزرگان وصلت کرده‌ایم.

داستان نمادین از کسانی که هیچ وقت نمی خواهند اشتباه خود را قبول کنند و خود را در مقابل دیگران بزرگ و بی اشتباه می پندارند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۵۳

نوشتن 

ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کنید .

  • درخت بلوط     : اضافی
  • احساس خوب  : وصفی
  • افراد سرشناس : وصفی 
  • صدای بلند       : وصفی
  • مربای زردآلو    : اضافی
  • اسم من          : اضافی

۲.برای هر کلمه یک هم خانواده بنویسید .

مطمئن

اطمینان

سوال

سائل ، مسئول

قصه

قصص

توجه

وجهه ، مواجهه

۳.در جمله های زیر نهاد مفعول و متمم را معین کنید.

  • شناسنامه ما ، عمر حقیقی ما را تعیین نمی کند.

 نهاد    : شناسنامه ی ما

مفعول :عمر حقیقی ما

  • فرصت های خوب و عزیز می گذرند.

نهاد    : فرصت های خوب و عزیز

  • دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.

نهاد     : دانش آموزان

مفعول : شهید رجایی

  • آفتاب بر گل ها و سبزه ها می تابد.

نهاد     : آفتاب

متمم   : گل ها وسبزه ها

۴. فعل های” ایستادند_ می آید_ پرسیدند _گفت ” را به فعل آینده تبدیل کنید.

جواب۴: خواهند ایستاد_ خواهد آمد_ خواهند پرسید _ خواهد گفت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!