پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم- فصل پنجم،درس چهاردهم:یاد حسین

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۰

خود ارزیابی 

۱. درمتن درس به نام کدام حماسه سازان واقعه ی کربلا اشاره شده اشت؟

جواب۱:امام حسین ، حضرت عباس ،حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر

۲.چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه ی کربلا شمرده می شود؟

جواب۲: به چندین دلیل:

_اینکه به آب رسید اما با وجود تشنگی ازآب ننوشید چون میدانست کودکان ویاران تشنه اند.

_برایش امان نامه آوردند اما نپذیرفت.

_حتی یک لحظه امام را رها نکرد و گوش به فرمان او بود.

۳.به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه ی کربلا را زنده نگه داشت؟

جواب۳:با عمل کردن به اهداف و پیروی از راه آن ها

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۱

گفت وگو 

۱. درباره نقش نوجوانان در احیای اهداف قیام عاشورا در گروه گفت و گو کنید.

جواب۱:از نوجوانی حسینی بیندیشیم و حسینی زندگی کنیم و اهداف امام حسین را از همان زمان پیاده کنیم و آزاده باشیم تا در جوانی سعادتمند شویم.

۲.شعر عاشورایی زیر از محتشم کاشانی را در کلاس بخوانید و آن را با شعر یاد حسین از فدایی مازندرانی مقایسه کنید.

باز این چه شورش است که در خلق عالم است/ باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین/ بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

گویا طلوع میکند از مغرب آفتاب/ کاشوب در تمامی ذرات عالم است

گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست/ این رستخیز عام که نامش محرم است

جواب۲: شعر محتشم کاشانی : در قالب غزل سروده شده وبه وقایع بعد از عاشورا اشاره دارد.

شعر یاد حسین: در قالب شعری غزل می باشد و شاعر به بیان وقایع عاشورا و بیان اندوه خود نسبت به شهادت امام حسین ویارانش اشاره دارد.گویی همه چیز در لحظه در حال رخ دادن است.

فعالیت های نوشتاری 

۱. واژه های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید .

جواب۱:

  • بر و بحر
  • تر و خشک
  • بزرگ و کوچک
  • تشنه وسیراب

۲.در مصراع اول بیت چهارم درس گروه های اسمی را بیابید و نوع وابسته های هر یک را مشخص کنید.

جواب۲: “با لب خشک و دل سوخته و دیده ی تر”

_ گروه اسمی: لب خشک

  • لب : هسته
  • خشک : وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

_گروه اسمی: دل سوخته

  • دل: هسته
  • سوخته : وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

_گروه اسمی : دیده ی تر

  • دیده : هسته
  • تر : وابسته ی پسین از نوع صفت بیانی

۳.از متن درس یک جناس بیابید.

جواب۳: بحر و بر _ تر و بر

۴.از متن درس سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب۴: آن روز _ آن خسرو بی لشکر _ آن برّ تشنه _

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۶

فرصتی برای اندیشیدن 

۱. دو متن روان خوانی” آقا مهدی” و “شوق آموختن” را از نظر محتوا و پیام با هم مقایسه کنید.

جواب۱:محتوای  هر دو داستان در مورد جنگ است.

در “آقامهدی” داستان در خط مقدم و حول محور فرمانده است. وشخصیت فروتن ودوست داشتنی فرمانده را نشان می دهد.

در”شوق آموختن”داستان در پشت جبهه و درمورد اسرا وحول محور یک رزمنده ی ساده که از بی سوادی به بالاترین مدارج می رسد.

۲.چه عواملی می تواند شوق به آموختن را در نوجوانان ایرانی تقویت کند؟

جواب۴: انگیزه _ داشتن هدف مشخص_مشاهده ی زندگی و موفقیت افراد تحصیلکرده _فراهم کردن امکانات جدید و مورد نیاز برای جوانان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!