پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل پنجم،درس دوازدهم:شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۰

خود ارزیابی 

۱.دربیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره شده است؟

جواب۱: خالص بودن عملش برای خدا ، شیر حق ، منزه از دغل

۲. کدام بیت با مفهوم عبارت “العمال بالنیات”مناسبت دارد؟

جواب۲: بیت ششم ؛ گفت من تیغ از پی حق میزنم/بنده ی حقم نه مامور تنم

۳.مولوی در بیت نهم به چه نکته ای تاکید دارد؟

جواب۳: نماز ، کسی که اهل نماز نباشد در برابر آسیب هایی مثل خشم و هوی و هوس دنیوی و حرص و طمع شکست می خورد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی  ۹۱

گفت وگو 

۱.حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که درآن به مفهوم مصراع “افتخار هر نبی و هر ولی” اشاره شده باشد سپس در کلاس درباره ی آن گفت وگو کنید.

جواب۱: من کنت مولا فهذا علی مولاه اللهم وال من والاهو عاد من عاداه

هرکس من مولا وپیشوای اویم پس اینک علی مولا و پیشوای اوست خدایا دست بدار هرکه اورا دوست دارد و دشمن بدار هر که اورا دشمن دارد.

یا حدیث دیگر:

یا علی انت اخی فی الدنیا والاخره

ای علی تو برادرم در دنیا وآخرت هستی

۲.درباره ی راه های درست مبارزه با خشم نابه جا با دوستان خود گفت وگو کنید.

جواب ۲: در هنگام عصبانیت تصمیم نگیریم ، سعی کنیم محیط را ترک کنیم ، سکوت کنیم ،چند قدم راه برویم و…

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۲

فعالیت های نوشتاری 

۱.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

اخلاص  

خالص ، خلوص

حق

حقوق ، احقاق

مامور

امر ، آمر ، امور

۲.معادل معنایی واژه ی “اسد” را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.

جواب۲: یعنی شیر ؛  علی در راه دین مانند اسد شجاع بود.

علی =مشبه

مانند= ادات تشبیه

اسد=مشبه به

شجاع =وجه شبه

۳.جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

                 گروه اسمی                          

وابسته  پیشین  هسته  وابسته ی پسین 
صفت پرسشی  اسم  صفت بیانی 
      کدام کتاب   آموزنده
      چند دستمال   تمیز

۴.گروه های اسمی مشخص شده در جمله های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید ودرجدول قرار دهید.

  • چه انشای زیبایی رانوشته ای !
  • عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
  • چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی !

                      گروه اسمی 

وابسته  پیشین  هسته  وابسته ی پسین 
صفت تعجبی  اسم  صفت بیانی 
چه انشای  زیبایی
عجب لباس  گران قیمتی
چه پرسش دقیقی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!