پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل ششم،درس شانزدهم:پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۶

خود ارزیابی 

۱. در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید .

جواب ۱:

  • محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

محمد=مشبه

ادات تشبیه=چونان

مشبه به =پرنده

وجه شبه = بیمناک بودن

۲.منظور شاعر از” کودکان سنگ” چیست؟

جواب۲:  کودکان فلسطینی که برای دفاع خود چیزی جز پرتاب سنگ ندارند.

۳.نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود چه کارهایی می کنند؟

جواب۳: راه گذشتگان خود را دنبال می کنند و با اشغالگران مبارزه می کنند.

گفت وگو 

۱. درباره ادبیات پایداری تحقیق کنید و نتیجه آن را مطرح کنید.

جواب۱: موضوع اصلی ادبیات پایداری دعوت به مبارزه  . پایداری ومقاومت در برابر ستم وستمگران است  دراین نوع ادبیات ستایش آزادی و تشویق به تحمل سختی های راه آزادی و نشان دادن امیدو افق روشن پیروزی و همچنین بزرگداشت و ستایش شهدا و راه مقاومت فراوان به چشم می خورد.

۲.با راهنمایی معلم خود ،درباره ی نماد سرزمین فلسطین تحقیق کنید و حاصل آن را در کلاس ارائه دهید.

جواب۲: زیتون ، چون در فلسطین درختان زیتون فراوان است وبه نوعی اقتصاد مردم فلسطین به آن وابسته است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۷ 

فعالیت های نوشتاری 

۱.پیشوند”ب” را به ابتدای فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته ی آن ها را بنویسید.

  • آمد 

بیامد

  • افروخته است

بیفروخته است

  •   افکنده بود

بیفکنده بود

۲.در هریک از جمله های زیر گروه های اسمی را بیابید و هسته،وابسته ها ونوع هریک را مشخص کنید.

  • هرسخن ارزشمند را پاس بدار.
  • هر روز یک شعر زیبا بخوان .
  • دانش آموزان ، چند درخت کاشتند.

جواب:

 وابسته پسین هسته  وابسته پیشین
سخن ارزشمند
شعر  زیبا
چند  درخت

۳.درک ودریافت خود را ازاین بخش شعر “کودکان سنگ”بنویسید.

” وطنی زاده می شود در چشم ها و افقی دیگر نمایان …..”

جواب ۳: امید و اینکه دنیا متولد شدن ملت دیگری را میبیند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!