پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل سوم،درس هفتم:آداب نیکان

 فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۵

خودارزیابی

۱.سه درس که بهلول به جنید آموخت،چه بود؟

جواب۱:رعایت حلال و حرام ، پاکی دل و نیت انجام کارها برای رضای خدا ، خالی کردن دل از کینه وحسادت و ذکرحق

۲.در زندگی امروزی،چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

جواب۲:استفاده نادرست از پیشرفت تکنولوژی، کم رنگ شدن اخلاقیات

۳. به نظر شما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی چه هنگامی است؟

جواب۳:به موقع و به جا باشد یعنی وقتی ازما سوال شود جواب دهیم وتا سوال نشده حرف نزنیم.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۶

گفت وگو 

۱. درباره ی به کارگیری درست تلفن همراه ورایانه گفت وگو کنید.

جواب۱: استفاده ی به موقع و به اندازه و رعایت حریم خصوصی افراد از مهم ترین نکاتی است که در این زمینه باید به آن توجه کرد.

۲.دو متن درس “هفتم”را باهم مقایسه و تفاوت ها وشباهت های آن ها را بیان کنید.

شباهت ها: هردو نثر هستند_هردو آموزشی واندرز گونه هستند_هردوقابل فهم هستند. در هر دونثر کلمه های زبان بیگانه وجود دارد.(اولی عربی دومی انگلیسی)

تفاوت ها: در نثر اول کلمات قدیمی  و درنثر دوم کلمات امروزی هستند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۷

فعالیت های نوشتاری 

۱.در متن درس، واژه هایی را بیابید که درآن ها یکی از حروف “ع، غ، ض، ذ” به کار رفته باشد.سپس معنای هریک را بنویسید.

جواب۱:

 • بغدادی : اهل بغداد
 • عارفان: خداشناسان
 • طعام : غذا
 • عرض کرد: گفت، بیان کرد
 • فرع: غیر اصلی
 • رضای خدا: راضی بودن خدا
 • عصر: دوره
 • ذهن:فکر
 • دعوی : ادعا کردن
 • دعا:خواسته

۲. درمتن زیر،گروه های اسمی را بیابید وهسته ی هریک را مشخص کنید.

“انسان موجودی اجتماعی است وجامعه،هنجارهای فرهنگی،سنت های اعتقادی و ارزش های خاصی دارد.

جواب۲:

 • موجودی اجتماعی : موجودی=هسته، اجتماعی=وابسته
 • هنجارهای فرهنگی : هنجار =هسته ، فرهنگی=وابسته
 • سنت های اعتقادی : سنت=هسته، اعتقادی=وابسته
 • ارزش های خاصی: ارزش =هسته ، خاصی=وابسته

۳.برای خواندن درست و مناسب متن”آداب نیکان”چه لحنی را باید برگزید؟

جواب۳: لحن متن اول باید داستانی و لحن متن دوم باید گزارشی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!