پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل دوم،درس سوم:مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۷

خود ارزیابی

۱. نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟

جواب۱: علاوه بر رابطه با خود به  دوستی و پیوند  که وابسته به یک نیاز درونی برای رسیدن به خود شناسی اوست

۲.ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید .

جواب۲:

 • هر دو واقعیات را به ما نشان می دهند
 • هردو راستگو هستند
 • نه زیاده گویی می کنند ونه کم گویی
 • از اندازه و حد خود فراتر نمی روند

۳.به نظر شما چه ارتباطی میان دو بخش نثر و شعر درس وجود دارد؟

جواب۳:هر دو انسان را به خودشناسی دعوت میکنند بعلاوه راه های ارتباط با دیگران و قدر جوانی و دوستان را دانستن بیان می کنند

گفت و گو

۱.درباره مفهوم جمله “المومن مراه المومن” و ارتباط آن با درس بحث و گفتگو کنید .

جواب۱: مومن آینه مومن است . یعنی باید برای دیگری مثل آینه صادق باشد.واقعیات را بی کم و کاست نشان دهد بدون آنکه به کس دیگری بگوید وآبروی فرد را ببرد.

۲.بیت زیر کدام ضرب المثل را به یاد می آورد درباره ارتباط آنها توضیح دهید .

همی دانه و خوشه خروار شد/ زآغاز هر خوشه خروار نیست

جواب۲:اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۸

نوشتن

۱.در میان کلمه های زیر، هم خانواده کدام واژه ها در متن درس به کار رفته است آن ها را بیابید و بنویسید.

 • غنی 

غنیمت

 • حجت

_

 • یوم

ایام

 • مغتنم

غنیمت

 • مبصر

بصیرت

 • احتیاج

محتاج

 • صبور

_

 • دوام

_

 • مساعی

سعی

 • سعید

_

۲. دربیت زیر کنایه ها را مشخص کنید و معنی آنها را بنویسید.

مپیچ از ره راست بر راه کج /چو در هست حاجت به دیوار نیست

جواب۲:

_از راه راست پیچیدن و یا به راه کج رفتن  : کنایه از منحرف شدن

_چو در هست حاجت به دیوار نیست ؛ کنایه از این که وقتی میتوانی کاری را به سادگی انجام دهی دنبال راه سخت نباش

۳.با ذکر دلیل گونه های پرسش را در بیت های زیر مشخص کنید.

 • که تواند که دهد میوه الوان از چوب/ یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار

جواب: هر دو “که”پرسش انکاری چون لحن شاعر به گونه ای است که یعنی به جز خدا کسی نمی تواند.نیاز به پاسخ نیست چون پاسخ مشخص است.

 • خار بر پشت زنی زین سان گام/ عزتت چیست؟عزیزیت کدام ؟

جواب: پرسش معمولی ؛ سوال اینجا نیاز به پاسخ دارد.

 • هرشب که روی به جامه ی خواب/ کن نیک تحمل اندرین باب 

که، در اینجا کلمه ی ربط است و دو جمله را بهم ربط می دهد.

 • کان روز به علم تو چه افزود؟ / وز کرده ی خود چه برده ای سود

که ،در اینجا کلمه ی ربط است و دو جمله را بهم ربط می دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!