پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم-درس یازدهم:بکارید و بخورید!

جواب تمرین علوم پنجم-درس یازدهم:بکارید و بخورید!

 

کاوشگری صفحه 92

قسمت اول

روز / شماره ی گلدان 1

(با آبیاری)

2

(بدون آبیاری)

اوّل گیاه سالم و شاداب است. گیاه سالم و شاداب است.
سوم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کمی بی حال شده اند.
پنجم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کمی پژمرده شده اند.
هفتم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها به شدت پژمرده شده اند.
نهم گیاه سالم و شاداب است. برگ کمی زرد شده اند.
یازدهم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها مقداری خشک شده اند.
سیزدهم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کاملاً زرد و خشک شده اند.
  • از مشاهده های خود نتیجه گیری کنید.

با آبیاری گل ها سالم و سرحال و شاداب می مانند و در صورت ابیاری نکردن مرتب از بین می روند.

قسمت دوم

روز / شماره گلدان میانگین طول ساقه در هرگلدان به سانتی متر
1

(آب مقطّر)

2

(آب معمولی)

3

(آب شور)

اوّل 1 1 1
سوم 1 2 1
پنجم 2 4 1
هفتم 3 6 2
نهم 4 7 2
یازدهم 6 10 3
سیزدهم 7 12 4

میانگین 1: حدوداً 3

میانگین 2: حدوداً 6

میانگین3:حدوداً 2

5- برای مقایسه ی رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به دست آمده در جدول را به صورت نمودار ستونی رسم کنید.

 

رشد عدس در کدام گلدان:

بیشتر از بقیه است؟  رشد گلدان دوم
کمتر از بقیه است؟ رشد گلدان سوم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوی اطلاعات صفحه 94

در یک فعّالیت گروهی، درباره ی اینکه چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، اطّلاعات جمع آوری کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

گیاهان شور پسند گیاهانی هستند که در دریا و یا محیط های شور رشد شگفت انگیزی دارند.

این گیاه به دلیل حجم بالای آب های دریایی و همچنین بیابان ها ، گزینه ی خوبی برای استفاده از نمک و کاهش این مقدار آب شور هستند.

گیاهانی مثل حرا،سالیکورینا ، اسفناج و یا انواع کاج ها (ایلان، گل ابریشم، زبان گنجشک، توت، صنوبر، سپیدار، اقاقیا، سنجد) از این گونه گیاهان هستند.

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت انسان ، میزان آب و خاک مطلوب به مرور کاهش می یابد. در نتیجه باید از این اتفاق جلوگیری کنیم که یکی از راه حل های آن استفاده از گیاهان شور پسند و افزایش کشت آن هاست.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 95

روز / شماره ی گلدان میانگین طول ساقه به سانتی متر
1

(رس)

2

(ماسه)

3

(خاک باغچه)

1 0 0 0
2 1 1 1
3 2 1 3
4 3 1 3
5 3 2 4
6 4 2 6
7 5 2.5 7
8 6 3 7
9 6 3 8
10 7 3.5 11

8- با استفاده از عددهای جدول، در روز دهم نموداری رسم کنید.

 

  • نتیجه گیری خود را از این فعّالیت در یک یا دو جمله بنویسید.

گیاه برای صحیح رشد کردن نیاز به خاکی دارد که همه ی مواد مورد نیازش را داشته باشد. خاک باغچه حاوی مخلوطی از خاک رس ، ماسه و … است که بهترین تامین کننده گیاه است.

  • از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

(برعهده دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 96

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟

خب طبیعتاً در مناطقی که باران کمی می آید باید خاکی وجود داشته باشد که می تواند آب را در خود نگه دارد. بنابراین خاکی که خاک رس بیشنری دارد برای این مناطق بهتر است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 97

3- مشاهده های خود را به مدّت چند روز یادداشت کنید.

گیاهی که در ظرف در بسته قرار داشته خشک و پژمرده شده است ولی گیاه دیگر که درب آن باز بوده بسیار شاداب است.
از این فعّالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

گیاهان برای رشد کردن به هوا نیاز دارند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 97
نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟
اگر به گیاه نور نتابد، برگ های آن زرد می شوند و پس از مدّتی از بین می روند. برای
اینکه بررسی کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.

دو گیاه تهیه می کنیم یکی از آن ها را روبه روی نور قرار می دهیم و دیگری را در سایه.

بعد از مدتی مشاهده می کنیم گیاهی که در سایه قرار دارد زرد و پژمرده شده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 98

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی
پیشنهاد می کنید؟

  • جایی که خاک آن رُسِ زیادی دارد.

جایی که خاک رس زیاد دارد طبیعتاً آب زیادی در خاک نگه می دارد.پس باید گیاهانی را در آن مکان بکاریم که برای رشد آب زیادی نیاز دارندو در محیط های مرطوب رشد خوبی دارند.

همچنین می توان با تغییر خاک و اضافه کردن خاک هایی با دانه های درشت مثل ماسه به آن ، از میزان جذب آب در آن جلوگیری کرد.

  • جایی که خاک آن نسبتاً شور است.

کاشت گیاهان شورپسند در آن مکان ها مثل کاج و یا با استفاده از مواد شیمیایی شوری خاک را تا حدودی کم کرد.

  • جایی که بارندگی کم است.

آبیاری مرتب توسط کشاورز، کاشت گیاهانی که آب کمی برای رشد می خواهند و یا استفاده از خاکی با خاک رس بالا تا آب را در خود نگه دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!