پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فعالیت و گفت و گو صفحه 13

فعالیت صفحه 13

  • 5-مشاهده های خود را بنویسید.  بو و رنگ مخلوط تغییر کرده و همچنین اندکی گاز تولید شده است.
    فعّالیت بالا را به دقّت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟

به این دلیل که تغیر شیمیایی انجام شده که منجر به تغییر رنگ و بو وتولید گاز شده است. در واقع تغییر این موارد و تولید گاز از نشانه های انجام تغییر شیمیایی است.

گفت و گو صفحه 13 

هریک از تغییر های زیر در کدام حالت تندتر رخ می دهد؟ چرا؟

الف) فاسد شدن مواد غذایی در یخچال یا بیرون از آن 

این اتفاق در بیرون از یخچال زودتر رخ می دهد زیرا گرمای بیرون سرعت این اتفاق را بیشترمی کند.

ب) حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد

این اتفاق در چای داغ زودتر رخ می دهد زیرا گرمای چای سرعت فرآیند را زیاد می کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!