جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|کاوشگری صفحه 65

کاوشگری صفحه 65

نوید و فراز در فاصله ای یکسان از تکیه گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید.

آن هنگام فراز که جرم کمتری دارد باید جای خود را تغییر دهد.

اگر که به یک فاصله از تکیه گاه بشینند ، طبیعتاً الاکلنگ سمت نوید پایین می آید. و اگر فراز نزدیک تر    تکیه گاه باشد همچنان الاکلنگ به سمت نوید پایین تر می آید.

پس فراز باید دور تر از تکیه گاه بشیند تا متعادل شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!