پایه هفتمحل تمرین هفتم علوم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد

گفت و گو کنید صفحه 118

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟

مایعی برای در جریان داشتن مواد – تلمبه ای برای پمپاژ کردن مایع به کل بدن – لوله ای که مایع در ان جریان داشته باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه118

به صدای قلب گوش دهید: با استفاده از گوشی پزشکی صدای قلب خود و دوستانتان را بشنوید. در کجای سینه صدای قلب بهتر شنیده می شود؟

وسط سینه مایل به سمت چپ
سعی کنید تعداد ضربان قلب خود را در یک دقیقه بشمارید.

حدود 75 بار  ولی در همه افراد یکسان نیست.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع اوری کنید صفحه 119

درون قلب، دریچه های دهلیزی بطنی و سینی قرار دارند. به نظر شما وجود این دریچه ها چه اهمیتی دارد؟

برای این که خون بعد از ورود به بطن دوباره به دهلیز بازنگردد.(یکطرفه شدن جریان خون)

با استفاده از منابع مختلف دربارهٔ این دریچه ها اطلاعاتی را جمع آوری و در کلاس گزارش کنید.

دریچه های دهلیزی بطنی مانع از بازگشت خون به  دهلیز می شوند و جریان خون را یکطرفه می کنند.

دو دریچه دهلیزی بطنی به اسم دریچه دولختی و سه لختی داریم.

دریچه سه لختی در سمت راست بدن بین دهلیز راست و چپ  و دریچه دولختی در سمت چپ بدن بین دهلیز و بطن چپ است. دریچه سه لختی اندازه ی بزرگتری از دریچه دولختی دارد.

هنگامی که خون از دهلیز راست به بطن راست پمپ می شود دریچه سه لختی به سمت بالا بسته می شود و پس از خروج  خون از بطن راست و ورود به سرخرگ ششی این دریچه ها باز می شوند.

و هنگامی که خون از دهلیز چپ وارد بطن چپ می شود دریچه دولختی بسته شده و پس از ورود خون به سرخرگ آئورت این دریچه ها باز می شوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 119

وسایل و مواد: قلب گوسفند، قیچی، سوند
روش آزمایش
1- با کمک معلّم خود ابتدا جلو و عقب قلب، سپس چپ و راست قلب را مشخص کنید.

جلوی قلب :

  • بیشتر ، سیاهرگ ها دیده می شوند.
  • سرخرگ آئورت حالت عمودی و صاف در جلوی ان قرار دارد.
  • حالت صاف یا تخت دارد.

پشت قلب:

  • حالت برامده ای دارد.
  • بیشتر، سرخرگ ها دیده می شوند.
  • رگ های کرونر حالت اُریب و کج دارد.

2- با توجه به ضخامت دیواره و میزان خاصیت ارتجاعی رگ ها، سرخرگ ها را از سیاهرگ ها تشخیص دهید.

دیواره سرخرگ ها بسیار ضخیم تر از سیاهرگ هاست آن هم به دلیل فشار خونی که تحمل می کنند. همچنین دیواره سرخرگ ها بیشتر به شکل بیضی و دیواره سیاهرگ ها بیشتر به شکل گرد و دایره می باشد.
3- با راهنمایی معلّم، برش هایی در قلب ایجاد کنید تا بتوانید حفره ها، دریچه ها و رگ های مختلف قلب را تشخیص دهید.

از جایی که در سرخرگ ها برش ایجاد کردیم ادامه میدهیم و به دریچه های دولختی و سه لختی می رسیم که حفره های بالایی شان دهلیز های چپ  و  راست و دهلیز های پایینی شان بطن های چپ و راست می باشد.
4- سمت چپ و راست قلب را با هم مقایسه کنید. چه تفاوتی با هم دارند؟ چرا؟

سمت چپ قلب قطور تر و دارای ماهیچه های بیشتری مخصوصاً در قسمت بطن است به دلیل این که بطن چپ قلب باید خون را به کل بدن پمپاژ کند پس به  انرژی زیاد و ماهیچه های قوی نیاز دارد.

همچنین حفرات سمت راست بزرگتر از حفرات سمت چپ هستند.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 120

الف) دربارهٔ درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.
همهٔ سرخرگ ها خون روشن و همهٔ سیاهرگ ها خون تیره دارند.

این عبارت درست نمی باشد زیرا سرخرگ ه خروجی از بطن راست که “سرخرگ ششی” نام دارد ، حامل خون تیره هستند.  سیاهرگ هایی که وارد دهلیز چپ می شود “سیاهرگ های ششی” نام دارند که حامل خون تمیز هستند.

ملاک نام گذاری مسیر حرکت است ؛ هر رگی که به قلب وارد می شود “سیاهرگ” و  هر رگی که از قلب خارج می شود”سرخرگ” نام دارد.
ب) مسیر حرکت خون در حفره ها، دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و دربارهٔ درستی آن در گروه خود گفت وگو کنید.در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.

دهلیزراست(خون تیره)←دریچه سه لختی(خون تیره)←بطن راست(خون تیره)←سرخرگ ششی(خون تیره)←شش←سیاهرگ های ششی(خون روشن)←دهلیز چپ(خون روشن)←دریچه دولختی(خون روشن)←بطن چپ(خون روشن)←آئورت(خون روشن)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 121

در شکل زیر مراحل کار قلب را مشاهده می کنید. به مجموع این سه مرحله ضربان قلب می گویند. خون در هر مرحله چه مسیری را طی می کند؟

 

مرحله استراحت عمومی :دهلیز راست و چپ و سیاهرگ های متصل به آن ها

انقباض دهلیزها : دهلیز ها منقبض می شوند و خون وارد بطن ها می شود.

انقباض بطن ها : بطن ها منقبش می شوند و خون وارد سرخرگ ها می شوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 122

با توجه به شکل های قبل و تشریح قلب که انجام دادید در جدول زیر مشخص کنید کدام ویژگی به سرخرگ و کدام به سیاهرگ مربوط است.

 

ویژگی سرخرگ سیاهرگ
به بطن ها متصل اند.
به دهلیز ها متصل اند.
خون را از قلب خارج می کنند.
خون را به قلب برمیگردانند.
خون را به سایر اندام می برند.
خون را از اندام ها خارج می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 122

-نبض خود را حداقل در سه نقطهٔ بدن حس و شمارش کنید.

نبض برآمدگی ناشی از فشار خون را در سرخرگ ها و سیاهرگ ها می توان بررسی کرد. برای بررسی می توان مچ دست ، مچ پا ، زیر گوش یا سمت راست گردن را بررسی کرد.
-پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده می کنند؛ چرا؟

در واقع نبض ناشی از ضربان قلب است. هنگامی که قلب می تپد ، خون را با فشار به درون سرخرگ ها می دهد و به صورت نبض احساس می شود پس تعداد تپش ها با تعداد ضربان قلب یکسان است .
-نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید، اندازه بگیرید. چرا نبض در وضعیت های مختلف متفاوت است

فعالیت های ورزشی باعث می شوند تا اعضای مختلف بدن نیاز به اکسیژن و غذای بیشتری داشته باشند.

پس بعد از ورزش خون رسانی به قسمت های مختلف بدن مثل پاها افزایش می یابد تا اکسیژن مورد نظر را به آن ها برساند درنتیجه جریان خون افزایش می یابد و تعدادضربان قلب و نبض افزایش می یابد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 123

 

الف) در مورد تعداد انواع یاخته های خونی تحقیق، و گزارش خود را به کلاس ارائه کنید.

سه نوع یاخته خونی داریم:

  • گلبول های قرمز : در حمل اکسیژن و کربن دی اکسید نقش به سزایی دارند و حدود 3.6 تا 6 میلیون از آن ها در هر میکرولیتر خون دیده می شود.
  • گلبول های سفید : حدود 4000 تا 11000 در هر میکرولیتر خون وجود دارند و در حفظ ایمنی  نقش به سزایی دارند.
  • پلاکت ها: کاشان انعقاد خون و تشکیل لخته می باشد و  حدود 150 تا 400 هزار از آن ها در هر میکرولیتر خون وجود دارد.

هر میلی متر مکعب = یک میلیون میکرولیتر

ب) شکل روبرو یک برگه آزمایش خون را نشان می دهد. در این برگه WBC یاخته های سفید و RBC یاخته های قرمز خون را نشان می دهد.موارد دیگر در این برگه چه چیزهایی را نشان می دهند؟

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!