پایه هشتمحل تمرین هشتم علوم

جواب تمرین علوم هشتم-درس هشتم:تولید مثل در جانداران

حل تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران

پرسش متن صفحه 65

در جدول ۱ تعدادی از ویژگی های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولیدمثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟

ویژگی تغذیه تنفس دفع تولیدمثل
نقش رساندن غذای مورد نیاز به سلول های بدن رساندن اکسیژن مورد نیاز به سلول های بدن خروج مواد زائد از بدن تولید جانداران همانند خود

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 66

وسایل و مواد لازم: ظرف شیشه ای، مخمر نانوایی، شکر، نمک، آب، قاشق چای خوری، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.
مخمر نانوایی، قارچی تک یاخته ای است. به اندازهٔ یک قاشق چای خوری پودر مخمر نانوایی را به همراه مقدار اندکی شکر و نمک در ظرف شیشه ای بریزید. حدود ۵۰ میلی لیتر آب ولرم به آن اضافه کنید تا آب با پودر مخمر مخلوط شود. روی ظرف را بپوشانید و آن را در جای نسبتاً گرم قرار دهید. بعد از گذشت ده دقیقه آن را مشاهده و آنچه را می بینید، یادداشت کنید.
قطره ای از این مخلوط را روی تیغه بگذارید و روی آن تیغک قرار دهید. نمونه را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنچه را می بینید، رسم کنید.

مخمر ها شروع به رشد می کنند و به صورت لایه ای از کف روی پودر دیده می شوند. همچنین روی دیواره لیوان حباب هایی دیده می شود که نشان می دهد مخمر از اکسیژن لیوان استفاده کرده و پس از تنفس کربن دی اکسید تولید کرده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 66

شکل روبه رو، مراحل رشد و تکثیر باکتری را نشان می دهد. با توجه به این شکل و آزمایش مربوط به مخمر، تولید مثل باکتری و مخمر را با هم مقایسه کنید.

 

در حالت جوانه زدن مخمر ، جوانه در گوشه سلول ایجاد می شود و با دراز شدن سلول ، هسته سلول تقسیم شده و بعد با تقسیم سیتوپلاسم ، جوانه از سلول مادر جدا می شود.

در حالی که در تقسیم شدن  باکتری  سلول از وسط دو قسمت شده و اندازه دو سلول حاصل با هم برابر است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 67

وسایل و مواد لازم: نان کپک زده، میکروسکوپ، تیغه و تیغک.
قطره ای آب روی تیغه بگذارید. با استفاده از چیزی مانند سوزن یا خلال دندان، مقداری از کپک را از روی نان بردارید و به آرامی با آب روی تیغه مخلوط کنید. روی آن تیغک بگذارید و با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل چیزی را که می بینید، رسم کنید.
آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد چه عوامل محیطی در رشد کپک روی نان نقش مثبتی دارند؟

 

محیط های گریم یا مرطوب ، محیط های آلوده ، درمعرض تابش مستقیم خورشید بودن

ظرفی را با استفاده از بخار آب مرطوب کرده و لقمه پنیر را در آن می گذاریم بعد دو روز که سر بزنیم میبینیم پنیر کپک زده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 68

معمولاً کپک ها ابتدا به شکل لکه های کوچک روی نان یا میوه دیده می شوند؛ اما با گذشت زمان این لکه ها بزرگ تر می شوند و سرانجام همهٔ سطح آنها را می پوشانند. چه استدلالی برای این مشاهده دارید؟

کپک ها با تولید مثل باعث ایجاد کپک های بیشتر و پوشاندن سطح روی نان می شوند. آن ها از طریق هاگ زایی تولید مثل میکنند. در کیسه ای به اسم هاگدان ، هاگ تولید شده و با عوامل مختلف حرکت کرده و بعد از استقرار در جایی رشد می کنند و کپک های بیشتری تولید می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 69

شکل های زیر، تولید مثل غیرجنسی را در بعضی جانداران نشان می دهد.
روش هر تولید مثل را زیر هر شکل بنویسید.

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 69

پرورش دهندگان گل و گیاه، روش های متفاوتی برای ازدیاد (تکثیر)
گیاهان به کار می برند. با این کار، آنها می توانند در مدتی کوتاه، تعداد فراوانی گل و گیاه تولید کنند.
با مراجعه به مراکز پرورش گل و گیاه به طور گروهی این روش ها را از نزدیک مشاهده، و گزارشی در این باره تهیه کنید و درکلاس ارائه دهید.

پرورش دهندگان گل برای افزایش محصولات خود در زمان کم از روش های مختلفی استفاده می کنند که ساده ترین و معمولی ترین راه  ، پاشیدن بذر بر خاک و ایجاد بستر مناسب برای ان است.

تکثیر از راه  پیاز ، تکمه ، پاجوش، قلمه و خوابانیدن ریشه هم از راه های دیگر افزایش گل و گیاه در مدتی کوتاه می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 70

چرا با افزایش سن، تفاوت های ظاهری این جانوران آشکار می شود؟

در هفته های ابتدایی جنینی نوزاد دختر و پسر شباهت های بسیاری دارند و در بیشتر گونه ها تشخیص نر و ماده از هم امکان پذیر نیست ولی  با افزایش سن و ترشح هورمون های جنسی مختلف ، ژن های مختلف فعال شده و صفات خود را آشکار می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 71

با توجه به اینکه در لقاح، گامت ها از دو فرد نر و ماده با هم ترکیب می شوند، آیا این یاخته ها می توانند حاصل تقسیم میتوز باشند؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

خیر

اگر گامت های نر و ماده از تقسیم میتوز باشند ، آنگاه هرکدام 46 کروموزوم دارند که در صورت لقاح سلولی با 92 کروموزوم ساخته خواهد شد .این در حالی است که سلول تخم حاصل از لقاح این دو گامت 46 کروموزوم دارد که نشان می دهد گامت نر و ماده هرکدام 23 کروموزوم داشته و با هم ادغام شده اند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 71

  • در یاختهٔ تخم شکل 9،کدام تقسیم انجام می شود:
    میتوز یا میوز؟

میتوز

  • اگر تقسیم میوز وجود نداشت، آیا تولید مثل جنسی امکان پذیر بود؟ خیر
  • مرغ ها و خروس ها هرکدام در یاخته های بدن خود، ٧٨ کروموزوم دارند. گامت های نر و ماده این جانوران هرکدام چند کروموزوم دارند؟ 39 کروموزوم
  • یاختهٔ تخم آنها چند کروموزوم دارد؟  78

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 72

اغلب پرندگان آشیانه می سازند و از تخم ها و زاده ها (فرزندان) خود نگهداری می کنند.
رشد تخم های قورباغه ها معمولاً در آب انجام می شود و گاهی تخم های آنها به گیاهان درون آب می چسبند.
1- پرنده ها برای مراقبت از تخم ها و سپس زاده هایشان چه کارهایی انجام می دهند؟

پرندگان روی تخم های خود می خوابند تا گرم شوند و رشد کنند. جوجه ها بعد از در آمدن از تخم بسیار ضعیف و کوچک هستند چس مادر به تغذیه ان ها می پردازد تا بتوانند به سرعت تکامل پیدا کنند.
2- به نظر شما،چرا در هر بار تولیدمثل، تعداد تخم های قورباغه ها بسیار بیشتر از تعداد تخم های پرنده هاست؟

زیرا تخم های قورباغه بیشتر در معرض خطر و از بین رفتن هستند پس باید مقدار زیادی تخم تولید کنند تا حداقل تعدادی از آن ها رشد کنند و تکامل پیدا کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 73

بعضی دوقلوها همسان یعنی هم شکل و از یک جنس اند. شکل زیر چگونگی ایجاد دوقلوهای همسان را نشان می دهد. با توجه به شکل، علت همسان بودن این دوقلوها را توضیح دهید.

 

سلول تخم اولیه حاصل از لقاح می تواند تقسیم بدهد و دو سلول یکسان را تولید کند و هر دو سلول به میتوز خود ادامه دهند و در رحم حایگزین شوند. آنگاه چون منشا این دو جنین یک سلول واحد بوده ، ویژگی ها و صفات یکسان خواهند داشت.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 74

تعدادی گل انتخاب و کاسبرگ ها و گلبرگ های آنها را مشخص کنید.
چگونه آنها را تشخیص می دهید؟

گلبرگ ها رنگی و برای زیبایی هستند.

کاسبرگ ها سبز رنگ و نقش محافظتی دارند.

 تعداد گلبرگ ها بشتر از کاسبرگ ها می باشد.
پرچم ها را جدا و آنها را با ذره بین مشاهده کنید. دانه های گرده را همراه با قطره ای آب با میکروسکوپ مشاهده کنید. شکل دانه های گرده را رسم کنید.

دانه های گرده را از کدام قسمت پرچم برداشتید؟  

در بساک

آیا دانهٔ گردهٔ گل هایی که دارید، یک رنگ و یک شکل اند؟

خیر می توانند متفاوت باشند.

با استفاده از تیغ، مادگی را از طول برش دهید. این کار را با احتیاط انجام دهید. با استفاده از ذره بین قسمت های متفاوت مادگی را مشاهده، و به ویژگی های هر قسمت توجه کنید.

 

 

آیا می توانید تخمک ها را در تخمدان ببینید؟ شکل اجزای مادگی را رسم کنید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 75

به جز حشره ها، جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند، گزارشی دربارهٔ چنین جانورانی تهیه کنید و در کلاس ارائه دهید. گزارش را می توانید به شکل تصویری ارائه دهید.

به عنوان مثال سگ ها ، خفاش ها ، پرندگان ، موش کیسه دار استرالیایی ، مارمولک دم آبی ، میمون پوزه دار  در هنگام نوشیدن شهد گل های متفاوت ، دانه های گرده به پوست یا موی آن ها چسبیده و هنگام حرکت از گلی به گل دیگر منتقل می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 75

-دو جمعیت از یک نوع جاندار در یک محیط زندگی می کنند. یک جمعیت حاصل تولید مثل غیرجنسی و جمعیت دیگر حاصل تولید مثل جنسی این جاندار است. اگر عوامل محیطی (مانند دما، رطوبت، غذا یا تغییر در عوامل زنده محیط مانندگسترش نوعی باکتری بیماری زا) تغییر کنند،
پیش بینی می کنید افراد کدام جمعیت، بیشتر در خطر از بین رفتن قرار گیرند؛ چرا؟

جانورانی که از تولیدمثل غیرجنسی به وجود می آیند زیرا در تولید مثل جنسی صفات جدیدی ایجاد شده و تنوع افزایش می یابد و در نتیجه بقای جمعیت جاندار افزایش می یابد . همچنین به علت پیشرفته تر بودن ساختمان بدنی وعملکرد آن سازگاری بیشتری با شرایط دارند.
با مقایسهٔ دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی، مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهید.

مزایا معایب
تولید مثل جنسی افزایش تنوع

افزایش بقا و سازگاری

صفات ناسازگار می توانند در نسل های بعدی با ترکیب با ژن های دیگر از بین بروند.

نیاز به زمان و انرژی برای یافتن جفت
تولید مثل غیرجنسی  بدون نیاز به انرژی و زمان برای پیدا کردن جنس مخالف

سریع بودن و توانایی تولید مثل انبوه در زمان کم

باعث ایجاد صفات جدید نمی شود

می تواند باعث انقراض نسل شود

در صورت بروز بیماری ممکن است تمام افراد جمعیت را درگیر کند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 75

حشره هایی مانند زنبور در گرده افشانی نقش مهمی دارند.گرده های گل به بدن حشره می چسبند.
درنتیجه حشره، گرده ها را از گلی به گل دیگر می برد. دربارهٔ ویژگی هایی که به گل ها کمک می کند تا حشره به طرف آنها برود، گفت وگو کنید.

رنگ های زیبا ودرخشان –  شهد خوشمزه –  سیگنال هایی که گل ها می فرستند – بوی خوش آن ها

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!