پایه هشتمحل تمرین هشتم علوم

جواب تمرین علوم هشتم-درس سوم:از درون اتم چه خبر

حل تمرین علوم هشتم|درس سوم:از درون اتم چه خبر

گفت وگو کنید صفحه 22

نام ذره الکترون پروتون نوترون
بارالکتریکی نسبی 1- 1+ 0
جرم نسبی بسیار کم(تقریبا برابر با صفر) 1 1

در گروه خود دربارهٔ جدول بالا گفت و گو کنید. نتایج گفت و گو را در دو عبارت بنویسید.

پروتون و نوترون جرم برابری دارند ولی جرم الکترون بسیار کم و در حد ناچیز است.

الکترون داری بار منفی و پروتون دارای بار مثبت است ولی نوترون بار ندارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 22

با توجه به اینکه بار الکتریکی هر اتم از مجموع بارهای الکتریکی مثبت و منفی ذره های سازندهٔ آن به دست می آید:
الف) نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیم بار الکتریکی ندارند.

کربن دارای 6 پروتون 6 نوترون / هیدورژن دارای یک پروتون ویک الکترون / اورانیم دارای 92 پروتون و 92 الکترون
ب) از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

در عناصر خنثی تعداد بار مثبت(پروتون) با بار منفی (نوترون) برابر است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 23

با توجه به نشانهٔ عنصر نئون، تعداد الکترون ها و تعداد پروتون های این عنصر را مشخص کنید.

دارای تعداد 10 الکترون و 10 پروتون

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 24

درشکل زیر مدل اتمی بور برای یک عنصر نمایش داده شده است. با توجه به آن دربارهٔ ساختار اتم ها گفت و گو کنید.

 

 

در اتم بور در هسته پروتون و نوترون وجود دارد و الکترون ها دور آن در مدار های مختلف به حرکت در می آیند. و بیشتر جرم اتم در هسته ان متمرکز شده است. تعداد الکترون ها و پروتون ها یکسان است . بار پروتون ها مثبت و  الکترون ها با بار منفی را جذب می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 24

 

 

ب)طبق مدل بور هر مدار ظرفیت مشخصی دارد و بیشتر از ظرفیتش نمی تواند الکترون در خود جای بدهد. مثلاً ظرفیت مدار اول دو الکترون است و اگر اتمی 5 الکترون داشته باشد 3 الکترون بعدی به مدار بعدی می روند.

 

ت)مدار اول 2 و مدار دوم 8

ث) الف درست است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 25

با بررسی شکل های بالا به پرسش های زیر پاسخ دهید:
الف) این سه اتم با یکدیگر چه شباهت هایی دارند؟ هر 3 پروتون های مساوی 6 عدد دارند.
ب) این اتم ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ تعداد نوترون هایشان فرق می کند.
پ)هر یک از این اتم ها به چه عنصری تعلق دارند؟ کربن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 25

الف) با مراجعه به شکل ۳، برای هر ایزوتوپ کربن مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها را مشخص کنید.

تعداد پروتون ها 6 و تعداد نوترون ها به تریتب 8، 7 و 6 است.
ب) به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها، عدد جرمی می گویند. کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید.

کمترین:12  بیشترین :14

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 26

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آنها به ترتیب برابر 1 ، 2 و 3  است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آنها بنویسید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 27

با مراجعه به شکل ۶ به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:
الف) جدول زیر را کامل کنید.

شماره ذره تعداد الکترون ها تعداد پروتون ها بار ذره نام ذره
الف 10 11 + یون سدیم
ب 18 17 یون کلرید

ب) با توجه به اینکه ذّره های سازندهٔ نمک خوراکی (سدیم کلرید)یون های مثبت و منفی اند، یون را تعریف کنید.

ذره باردار یا یون ذره ای است که تعدا پروتون ها و الکترون هایش برابر نباشد.
پ) نشانهٔ شیمیایی یون سدیم و یون کلرید را بنویسید.

یون سدیم:   Na

یون کلرید: +Cl

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 27

الف)شکل روبه رو، ساختار اتمی یک ذره را بر اساس مدل بور نشان می دهد. این ساختار به یک اتم خنثی، یون مثبت یا منفی تعلق دارد.چرا؟

یک یون منفی زیرا الکترون هایش بیشتر از پروتون هایش است.
ب) نشانهٔ شیمیایی این ذره را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن بنویسید.(نشانۀ اتم این ذره را A در نظر بگیرید).

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!