پایه نهمحل تمرین نهم علوم

جواب تمرین علوم نهم-درس چهارم:حرکت چیست؟

حل تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟

فعالیت صفحه 41

مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر(m) اندازه گیری می شوند، ولی می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزر گتر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم.

الف)مسافت طی شده در شکل 3 را برحسب متر و کیلومتر (km)  بیان کنید.

200+323+300+73+320+202=1418 متر

1.418 کیلومتر

1 کیلومتر و 418 متر

ب)با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، جابه جایی دانش آموز را به کمک خط کش به دست آورید.

870 متر

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 41

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازهٔ بردار جابه جایی اش یکسان باشد؟

اگر تغییر جهت نداشته باشد و روی خط راست حرکت کند آن گاه جابجایی با مسافت برابر است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 41

شکل روبه رو مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان می دهد. مسافت و بردار جا به جایی دونده را روی شکل مشخص کنید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 42

تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب كنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی می كنید تعداد قدم های خود را از خانه تا مدرسه بشمارید. طول هر قدم را حدود 0.4  بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را می پیمایید مسافت طی شده را از روی كیلومتر شمار خودرو بخوانید. در هر دو حالت زمان طی مسافت را به كمک ساعت یا زمان سنج اندازه بگیرید.

(جواب این سوال برای هرکسی فرق دارد)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 42

1-رکورد جهانی دوی 100 متر مردان ، 9.58 ثانیه و در اختیار اوسین بولت دوندهٔ جامائیکایی است که در سال 2009   به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید.

10.4=9.58÷100

این عدد یعنی دونده درهر ثانیه 10.4 متر دویده است.

4- تندی متوسط هر یک از متحرک ها را با توجه به داده های جدول زیر حساب کنید.

متحرک مسافت طی شده زمان صرف شده تندی متوسط (m/s) تندی متوسط  (km/h)
دونده 1000m 150s 6.6=150÷1000 24
خودروی مسابقه 1000m 10s 100=10÷1000 360
هواپیمای مسافر بری 1000m 4s 250=4÷1000 900
صوت 1000m 3s 333.3=3÷1000 1198.8
شاتل فضایی 1000m 0.1s 10000=0.1÷1000 36000

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 44

1- تكه ای از نی نوشابه به طول تقریبی 10 سانتیمتر را ببرید و نخ را از آن عبور دهید.
2- دو سر نخ را به دو طرف كلاس كه فاصله بیشتری از هم دارند ببندید و طول آن را به کمک متر یا خط کش اندازه بگیرید.
3- بادكنک را باد كنید و درب آن را محكم با دست خود بگیرید تا هوای درون آن خارج نشود و آن را مطابق شکل الف به نی بچسبانید.

4- بادكنک را رها كنید تا به كمک نی متصل به آن، از یک طرف به طرف دیگر تكه نخ حرکت کند(شکل ب).

به- كمک زمان سنج، مدت زمانی را كه بادكنک در حركت است، اندازه بگیرید.

2
6- نسبت جابه جایی بادکنک را به مدت زمان صرف شده حساب کنید. 2=2÷4
7- اندازه گیری و محاسبهها را چند بار تکرار کنید تا دقت آنها بیشتر شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 45

تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است.

14=8÷113

زیرا جهت حرکت تغییرنکرده و جسم همچنان در یک مسیر مستقیم حرکت کرده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 46

طول جاده بین شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود 112 کیلومتر و فاصلهٔ مستقیم آنها 84 کیلومتر است . اگر خودرویی فاصلهٔ بین دو شهر را در مدت 70 دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟

تندی متوسط       متر برثانیه   1.6=70÷112        کیلومتر بر ساعت 5.76=1.6×3.6

سرعت متوسط    متر بر ثانیه   1.1=70÷84         کیلومتر بر ساعت  3.96=1.1×3.6
(لازم است توجه شود که به دلایل مختلفی از قبیل موانع طبیعی و هزینه احداث جاده، معمولا جاده بین دو شهر به صورت مسیر مستقیم نیست).

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 48

الف) بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در آزادراه های ایران و هنگام روز برابر 120 کیلومتر بر ساعت است . این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید.
33.3 متر برثانیه

ب) اگر خودرویی با تندی متوسط  112  km/h  مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر آزادراه طی کند، مدت زمان حرکت آن را به دست آورید.

4=112÷460

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 50

١- موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می رسد.
شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید.

 

٢- شکل زیر، دونده ای را نشان می دهد که سرعت آن در شروع حرکت و ٢٠ دقیقه پس از آن داده شده است. با توجه به اینکه جهت سرعت دونده در این دو لحظه به طرف شرق است شتاب متوسط دونده را حساب کنید.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!