پایه نهمحل تمرین نهم علوم

جواب تمرین علوم نهم-درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

حل تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

گفت و گو کنید صفحه 26

باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت وگو کنید.

در صورت گرم شدن ناگهانی هوا ، شکوفه های درختان زودهنگام باز می شوند. و به دلیل این که هنوز زمستان تمام نشده و هوا هنوز کمی سرد است احتمال یخ زدن شکوفه ها به شدت بالاست. که در نهایت به کاهش باروری درختان منجر می شود.

همچنین گرم شدن هوا باعث ایجاد بیماری های درختی و رشد آفت در محصولات کشاورزی می شود که در نهایت به کاهش تولید آن محصولات منجر می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

گقت و گو کنید صفحه 27

شکل زیر الگویی ساده از چرخهٔ کربن را نشان می دهد. در این باره در کلاس گفت وگو کنید.

 

کربن موجود در بدن جانداران و گیاهان با مرگ آن ها و تولید کود از آن در نهایت دوباره به بدن جانداران باز می گردد. همچنین کربن موجود در خاک و سوخت های فسیلی با سوختن سوخت ها و استفاده از این انرژی ها وارد هوا شده و سپس با تولید سنگ آهکی و باران اسیدی به خاک و آب باز می گردند.

همچنین کربن موجود در هوا با استشمام جانداران و گیاهان و سپس با تنفس دوباره آن ها به هوا باز می گردد.

کربن به شکل های مختلف ذخیره شده است که همواره در حال تبدیل به بکدیگر هستند.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 27

شکل زیر چرخه ای از کربن را نشان میدهد.با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

 

الف)در موارد مشخص شده با «1»،«2» و «3» آیا گاز کربن دی اکسید مصرف می شود یا تولید؟

در فتوسنتز گاز کربن دی اکسید مصرف می شود ولی در جانوران با تنفس باعث تولید کربن دی اکسید می شود.

ب) کدام یک از بخش های نشان داده شده، در چرخهٔ طبیعی کربن وجود ندارد؟

سوزاندن سوخت های فسیلی
پ) مصرف سوخت های فسیلی چه تأثیری روی چرخه های طبیعی دیگر می گذارد؟ توضیح دهید.

تعادل چرخه های دیگر را برهم می زند.

افزایش گرمایش جهانی←تغییر زمان شروع فصل ها (برهم خوردن چرخه فصول)

افزایش دما ←ذوب یخچال های فطبی←افزایش آب های سطح آزاد و اقیانوس(برهم خوردن چرخه ی آب)

انقراض نسل بعضی از جانوران←ایجاد مشکلات برای جانوران دیگر (برهم خوردن چرخه غذایی)

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 28

با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی تأثیر افزایش کربن دی اکسید بر دمای کره زمین اطلاعاتی جمع آوری کنید و نتایج را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش دهید.

کربن دی اکسید نوعی گاز گلخانه ای می باشد که در صورت افزایش مقدار آن ، در جو زمین جمع شده و مثل لایه ای مانع از خروج گرما از کره زمین و اتمسفر اطراف آن می شود. در نتیجه باعث افزایش دمای کره زمین و گرمایش جهانی می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 29

جمع اوری اطلاعات صفحه 29در یک فعالیت گروهی درباره کاربردهای نفت خام اطلاعاتی را جمع آوری کنید و نتیجه را به صورت پرده نگار به کلاس گزارش کنید.

حدود نیمی از نفتی که از چاه های نفت بیرون کشیده می شود به عنوان سوخت در وسائل نقلیه استفاده می شود.

بیشتر نیمه ی دیگر برای تامین گرما و انرژی الکتریکی  مورد نیاز ما به کار می رود.

و کمتر از ده درصد از نفت خام برای تولید رنگ،پلاستیک ، مواد آرایشی بهداشتی و .. به کار می رود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود رابیازمایید صفحه 30

با توجه به نمودار به پرسش ها پاسخ دهید.
الف)بیشترین میزان کشف نفت خام مربوط به کدام دهه است؟ 1960
ب) پیش بینی می شود ذخایر نفت خام در چه دهه ای به حداقل برسد؟ 2030
پ) در چه سالی میزان مصرف نفت خام با کشف آن برابر است؟ 1980
ت) در چه سالی میزان مصرف نفت خام از میزان کشف آن پیشی گرفته است؟ 1960

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 30

دربارهٔ راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس در این مورد گفت وگو کنید. نتیجهٔ گفت وگوهای خود را به صورت یک مقاله برای روزنامه های کثیرالانتشار محل زندگی خود بفرستید.

  • اهمیت به تولید داخلی
  • توسعه صنعت کشاورزی
  • توسعه صنعت کشاورزی و کسب درآمد از آن
  • رشد و سرمایه گذاری در صنعت گردشگری
  • پرهیز از واردات بی رویه
  • سرمایه گذاری بر نیروی انسانی متخصص
  • استفاده از بقیه منابع انرژی مخصوصا انرژِ تجدیدپذیر
  • صرفه جویی در منابع انرژی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 31

الف) چه رابط های بین نقطهٔ جوش با تعداد اتم های کربن در هیدروکربن ها وجود دارد؟

رابطه مستقیم ، هرچه تعداد کربن ها بیشتر ← نقطه جوش بیشتر
 ب) کدام ترکیب نقطهٔ جوش بالاتری دارد؟ به چه دلیل؟

1)C10H20         

2)C6H14

شماره 1 زیرا کربن های بیشتری دارد

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 31

با توجه به شکل داده شده، مشخص کنید:
الف) کدام هیدروکربن آسان تر جاری می شود؟
چرا؟ (1) ، هیدرو کربنی که تعداد کربن کمتری دارد
ب)هر یک از فرمول های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روبه رو تعلق دارد؟

1)C12H26  برای شماره 2

2)C20H42   برای شماره 1

3)C17H36    برای شماره 3

4)C24H50   برای شماره 4

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 33

با توجه به شکل 3 الف، به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف) در این برج تقطیر، نفت خام را در چند بُرش جداسازی می کنند؟ 8 برش
ب) نقطهٔ جوش کدام برش از بقیه بیشتر است؟ پایین ترین آن (قیر)
پ) مولکول های موجود در کدام برش بزرگ تر و سنگین تر هستند؟ به چه دلیل؟  پایین ترین بخش زیرا کربن بیشتری دارند
ت) تعداد اتم های کربن در مولکول های کدام برش از بقیه کمتر است؟  بالاترین برش
ث) رنگ مخلوط ها در کدام برش تیره تر است؟  پایین ترین برش

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 34

الف) عنصرهای اصلی سازندهٔ این پلاستیک ها چیست؟

کربن و هیدروژن
ب) خواص فیزیکی اتن را با فراورده های حاصل از آن (پلی اِتن) مقایسه کنید.

اتن پلی اتن
گازی

نقطه ذوب و جوش کم

سبک با چگالی کمتر

بی رنگ

جامد

نقطه ذوب و جوش بالا

سنگین با چگالی بیشتر

سفید رنگ

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

فعالیت صفحه 36

قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

 

مقدار کربن دی اکسید تولیدشده
(کیلوگرم)
منبع تولید برق میزان برق مصرفی در 45
روز(کیلووات ساعت)
  450=0.9x X زغال سنگ  500= X
350 =0.7x X نفت خام
5=0.01x X باد
15=0.03x X گرمای زمین
25=0.05x X انرژی خورشیدی

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در 45 روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا کره می شود.

845 کیلوگرم
ب) با توجه به قبض برق خانهٔ مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانهٔ برق خانواده شما چند کیلوگرم است.
پ) دربارهٔ میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق گفت وگو کنید.

میزان تولید گاز آلاینده از سوخت های فسیلی (زغال سنگ و نفت) بسیار بیشتر از سوخت های تجدید پذیر (آب،گرمای زمین، انرژی خورشیدی) می باشد.
ت)هرگاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه 10 کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همهٔ کربن دی اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.

حدودا 85 درخت

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات 37

ایران از نظر جمعیت هجدهمین کشور جهان است. با مراجعه به منابع معتبر علمی، دربارهٔ رتبهٔ مصرف پلاستیک در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان اطلاعاتی جمع آوری و به کلاس گزارش دهید.

ایران جزء 5 کشور اول مصرف کننده پلاستیک است . استفاده از پلاستیک برای تولید مواد مورد نیازمان شاید  از لحاظ اقتصادی  به صرفه باشد ولی از نظر زیست محیطی بسیار زیان بار و خسارت آور است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 37

درباره اینكه «شما چه كارهایی می توانید انجام دهید تا محیط زندگی برای شما، خانواده شما و همسایگان و همشهری هایتان مناسب تر شود » در گروه خود گفت وگو كنید و نتیجه را به كلاس گزارش دهید.

(برعهده ی  دانش آموز تا براساس نظر شخصی خود پاسخ دهد.)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!