پایه نهمحل تمرین نهم علوم

جواب تمرین علوم نهم-درس دوازدهم:دنیای گیاهان

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان

فعالیت صفحه 132

مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.

می توان چندین گل رز سفید را تهیه کرد. سپس گلدانی را پر از آب کرده و در آن مقداری رنگ غذا بریزیم و هم بزنیم.

سپس انتهای ساقه گل را به طور مایل بریده و در آب رنگی می گذاریم. بعد از مدتی مشاهده می کنیم که گلبرگ های گل رنگِ آب گلدان را به خود گرفته است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید  صفحه 133

مشاهدٴه آوندهای چوبی
وسایل و مواد لازم  تیغ، شیشه ساعت، قطره چکان، تیغه و تیغک، میکروسکوپ نوری، مایع سفید کننده، آب مقطر، رنگِ آبی متیل، ساقه جوان و نازک یا دمبرگ گیاه انگور یا هر گیاه دیگر.
1- با تیغ، برش هایی طولی و بسیار نازک از ساقه یا دمبرگ تهیه کنید.برای انجام دادن این کار از معلمتان کمک بگیرید. در استفاده از تیغ نکات ایمنی را رعایت کنید.
2- برش ها را درون شیشه ساعت قراردهید و چند قطره مایع سفید کننده به آنها اضافه کنید. بعد از بی رنگ شدن برش ها، آنها را با آب مقطر شست و شو دهید تا مایع سفید کننده خارج شود.
3- چند قطره رنگ آبی متیل روی برش ها بریزید و صبر کنید تا آبی شوند. سپس آنها را با آب مقطر شست و شو دهید.
4- یک برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغک بپوشانید.نمونه را با میکروسکوپ مشاهده کنید.آیا آوندهای چوبی را تشخیص می دهید؟

بله آوند های چوبی زیر میکروسکوپ به صورت آبی کمرنگ دیده می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 134

کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب، صورتی رنگ می شود. برای نشان دادن این واقعیت که«بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو  طرف برگ، یکسان نیست.» آزمایشی طراحی کنید.

در دو طرف برگ گیاه شمعدانی کاغذ آغشته به کبالت کلرید قرار می دهیم و پس از مدتی مشاهده می کنیم که بخش هایی به رنگ صورتی روی کاغذ دیده می شود.

که با شمردن تعداد آن ها می فهمیم روزنه ها زیر برگ بیشتر از روی آن است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 136

دریک فعالیت گروهی، گزارشی دربارهٔ موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کلاس ارائه دهید.
الف) مقایسهٔ مخروط نر و ماده در گیاه کاج

 

مخروط نر مخروط ماده
حجم کوچکتر – زیر هر پولک دو کیسه گرده وجود دارد – زرد رنگ – تعداد بیشتر – مدت عمر کوتاه تر از ماده حجم بزرگتر – روی هر پولک دو عدد تخمک وجود دارد – ابتدا سبز رنگ و سپس قهوه ای – تعداد کمتر – مدت عمر بلند تر از نر

ب) مقایسهٔ کاج و سرو

 

هردو درخت هایی با طول عمر زیاد و قامت بالا دارند.

کاج سرو
میوه مخروطی مانند دارد

برگ های سوزنی

سوزن های قابل تفیکیک و بلند

میوه ی گرد دارد

برگ های فلسی

سوزن های کوچک،گرد،به هم پیوسته و گوشتی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 137

آیا می دانید نهان دانگان را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟

بر اساس تعداد لپه هایشان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 137

جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه( تک لپه ای ها و دولپه ای ها) را نشان می دهد. در جای خالی واژهٔ مناسب قرار دهید.

دانه ساقه برگ گل تعداد لپه
ذرت دانۀ تک لپه آوند های چوب و آبکش در چند حلقه رگبرگ ها موازی تعداد گلبرگ ها سه یا مضربی از 3 تک لپه
لوبیا دانۀ دولپه آوند های چوب و آبکش در یک حلقه رگبرگ ها منشعب و گسترده  تعداد گلبرگ ها 4 یا 5 دولپه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 137

اندام های رویشی (ریشه، ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند.موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.
الف)برگ، ساقه و ریشه
ب)مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

1 و 4 در ساقه / 2 و3 در ریشه ذخیره می شود

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 138

مشاهدۀ سلول های خزه
وسایل و مواد لازم تیغه، تیغک، میکروسکوپ نوری، آب، بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه.
برای مشاهدهٔ میکروسکوپیِ بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه، نمونهٔ میکروسکوپی تهیه کنید.آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند، یاخته های متفاوتی دارند؟ خیر

آیا آوند در آنها می بینید؟ خیر سلول به سلول آب و مواد معدنی بالا می روند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 139

ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمی شود. به نظر شما چرا اندازهٔ خزه ها کوچک است و در جاهایی رشد می کنند که رطوبت کافی وجود دارد؟

علت کوچک بودنشان این است که آوند ندارند و در نتیجه نمی توانند آب و مواد معدنی را به ارتفاعات بلند برسانند.

همچنین به دلیل این که ریشه ی حقیقی ندارند نمی توانند به خوبی آب و مواد مورد نیاز را جذب کنند پس به محیط پر از آبی نیاز دارند که بتوانند با ریشه سا های خود آن ها را جذب کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 139

خزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیر و با استفاده از کلید دوراهی گروه بندی کنید. داشتن: دانه، گل، آوند، دانهٔ تک لپه ای، دانهٔ دولپه ای
این گروه بندی را به چند شکل می توانید انجام دهید؟

به چندین شکل می توان انجام داد براساس رنگ ، آوند دار بودن یا نبودن ، دانه دار بودن یا نبودن و ..

اصلی ترین گروه بندی:

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 40

نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد.این نمودار را تفسیر کنید.

 

این نمودار نشان می دهد هر چقدر میزان کربن دی اکسید در اطراف گیاه بیشتر باشد فتوسنتز هم افزایش می یابد اما از یک مقداری به بعد دیگر اثری ندارد و فتوسنتز با همان میزان قبلی ادامه پیدا می کند.

نشان می دهد گیاهان تا حدی در کاهش میزان کربن دی اکسید موثرند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 40

در فعالیتی گروهی دربارهٔ نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند، گزارش تصویری همراه با متن کوتاه تهیه و ارائه کنید.در تهیهٔ گزارش به این موارد توجه کنید: نوع و نام محلی گیاه، ویژگی های ظاهری، شرایطی که گیاه در آن رشد می کند، نقشی که در زندگی مردم محلی دارد و نیز باورهای مردم دربارهٔ آنها.

(برای هر دانش آموز متفاوت است)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!