پایه ششمحل تمرین ششم علوم

جواب تمرین علوم ششم-درس ششم:ورزش و نیرو(1)

حل تمرین علوم ششم|درس ششم:ورزش و نیرو(1)

فعالیت صفحه 40

به تصویرهای مختلف بالا نگاه کنید.

الف) در هر یک از تصویر ها چه فعّالیتی در حال اجرا است؟

1-هوا کردن بادبادک 2-فرستادن موشک به هوا 3-گرفتن توپ توسط دروازه بان 4-بلند کردن وزنه 5-کشیدن زه کمان 6-ضربه زدن به توپ تنیس

ب) نتیجه ی این فعّالیت بر جسم(توپ، تیر و…) چیست؟

به حرکت در آمدن یا از حرکت ایستادن جسم

1-جهت گرفتن بادبادک 2-حرکت موشک 3-استادن توپ 4-بالا رفتن وزنه 5-حرکت زه به عقب 6- تغییر جهت حرکت توپ تنیس

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو صفحه 41

جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیت های روزانه است. در کدام مورد، جسم کشیده شده یا هل داده می شود و یا هم کشیده می شود و هم هل داده می شود. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است.
شما می توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

شماره توصیف فعالّیت کشیدن هل یا فشار دادن 
1 بستن درِ کشوی میز
2 باز کردن درِ اتاق
3 قرار دادن یک کتاب روی میز
4 شوت کردن توپ
5 بلند کردن کیف از روی زمین
6 جارو برقی کشیدن

 

آیا در این فعّالیت ها حالتی هست که جسم کشیده نشود یا هل داده نشود؟ خیر
آیا می توانیم از این فعّالیت ها نتیجه بگیریم: برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم؟

بله

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 41

در گروه خود، چند فعّالیت ورزشی را طرّاحی کنید که در آنها از نیرو برای تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت کردن جسم، توقّف جسم و کُند شدن یا تند شدن حرکت استفاده شود؛ سپس به همراه معلّم خود به حیاط مدرسه بروید و آنها را انجام دهید. پس از بازگشت به کلاس، هر گروه نتیجه ی فعّالیت خود
را به سایر دانش آموزان گزارش دهد.

(برعهده ی دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 42

در شکل های زیر با توجّه به اثر نیرو بر جسم مورد نظر، جاهای خالی را پر کنید.
الف)وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب شروع حرکت آن شود.
ب) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب کند شدن شدن حرکت آن شود.
پ) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است سبب تند شدن شدن حرکت آن شود.
ت) وارد کردن نیرو به جسم ممکن است باعث توقف آن شود.
ث) وارد کردن نیرو به جسم می تواند سبب تغییر جهت حرکت آن شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

علم و زندگی صفحه 42

با انجام دادن فعّالیت های زیر می توانید نیرو را بهتر حس کنید:
1- مسابقه ی مچ اندازی در کلاس
2- مسابقه ی طناب کشی بین گرو ههای مختلف کلاس
3- وارد کردن توپ با ضربه ی پا به دروازه
4- دوچرخه سواری

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 42

آیا خودرو به این علّت که شخصی پشت آن ایستاده است، حرکت می کند؟

تا زمانی که شخص به آن نیرو وارد نکرده حرکت نخواهد کرد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 43

در شکل های الف و ب دخترها به یکدیگر نیرو وارد می کنند. آیا به نظر شما مرد و اسب نیز به هم نیرو وارد می کنند؟

بله قطعاً

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 44

الف) حدّاقل، چند جسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود؟

دو جسم
ب) اگر دو جسم برهم اثر نگذارند، مانند حالتی که شخص در نزدیکی خودرو ایستاده است و خودرو را هل نمیدهد، آیا دو جسم به هم نیرو وارد می کنند؟

خیر وارد نمی کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

علم و زندگی صفحه 44

در علوم سال سوم با بازی طناب کشی آشنا شده اید. در این بازی دو تیم مثلاً سه نفره طناب را در دو جهت مختلف می کشند. اعضای هر دو تیم تلاش زیادی می کنند تا طناب را به طرف خودشان بکشند. گاهی اوقات طناب به سادگی حرکت نمی کند.
الف) به نظر شما در چه حالتی با اینکه بر طناب نیرو وارد می شود، طناب حرکت نمی کند؟

نیرو از دو طرف برابر باشد.
ب) در چه حالتی یکی از گروهها برنده می شود؟

زمانی که نیروی وارد شده توسط یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 45

یک جسم سنگین را انتخاب کنید که با هل دادن به راحتی حرکت نکند.
2- تلاش کنید با وارد کردن نیروی کافی آن را به حرکت درآورید.
3- از یکی از دوستانتان بخواهید تا او نیز به جسم در همان جهت هل دادن شما نیرو وارد کند. آیا در این حالت جسم راحت تر حرکت می کند؟ توضیح دهید.

بله زیرا هر چه نیروی بیشتری از یک طرف وارد شود طبیعتاً جسم راحت تر حرکت می  کند.
4- حال از دوستتان بخواهید از طرف مقابل به جسم نیرو وارد کند.

5- در کدام حالت، نیروها اثر همدیگر را خنثی کرده اند و جسم حرکت نمی کند؟

زمانی که نیرو ها روبرو وارد می شوند.(حالت سوم)
6- در کدام حالت، نیروها اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند و نیروی خالص بیشتری به جسم وارد می شود و جسم سریع تر شروع به حرکت می کند؟

هنگامی که هردو از یک طرف وارد می شوند.(حالت دوم)

  • از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟

نتیجه می گیریم که اگر دو نیرو هم اندازه از یک هت وارد شوند جسم حرکت می کند ولی اگر مقابل وارد شوند همدیگر را خنثی می کنند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 46

4- یکی از دانش آموزان چهارچرخه را نگه دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کفّه ها وزنه ی 100 گرمی قرار دهد. حال چهارچرخه را با دقّت رها کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

چهار چرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند.

5- اکنون وزنه ی کفّه شماره ی یک را با وزنه ی 200 گرمی جایگزین و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

چهار چرخه به سمت وزنه ی شماره ی 1 حرکت می کند.

6- آزمایش را با وزنه های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

شماره ی آزمایش وزنه ی موجود در کفه ی شماره (1) وزنه ی موجود در کفه ی شماره (2) وضعیت چهارچرخه
1 0 0 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
2 100 100 به هیچ سمتی حرکت نمی کند.
3 200 100 به سمت وزنه ی سنگین تر حرکت می کند.
4 400 400 ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
5 400 100 به سمت وزنه ی کفه 1 که سنگینتر است حرکت می کند.
6 200 400 به سمت کفه ی شماره 2 حرکت می کند که سنگین تر است.
  • در کدام حالت ها چهارچرخه ثابت می ماند و حرکت نمی کند؟ هنگامی که وزنه ی کفه ها وزن برابری داشته باشند.
  • در کدام حالت ها چهارچرخه شروع به حرکت می کند؟ هنگامی که وزن یکی از کفه ها بیشتر از دیگری باشد.
  • آیا در آزمایش های شماره ی ( 2) و (4) به چهارچرخه نیرو وارد می شود؟ اگر پاسخ شما آری است،پس چرا جسم حرکت نمی کند؟ زیرا دو نیروی برابر از دو جهت مخالف وارد می شود که در واقع اثر هم دیگر را خنثی می کند.
  • به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟

وارد کردن نیرو و غلبه بر نیروهای دیگری که مانع از حرکت جسم می شوند.

  • نتیجه ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

پس الزاماً هرگاه به جسم نیرو وارد شود حرکت نمی کند بلکه باید نیروی برآیند صفر نباشد و همه نیرو های وارده یکدیگر را خنثی نکنند .در نهایت یک یا چندتا از نیروها بتواند نیروهایی را که مانع حرکتش است از بین ببرد و حرکت کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!