دسته‌بندی نشده

جواب تمرین عربی هشتم-درس اول

حل تمرین عربی هشتم|درس اول

الدرس الاول

مُراجَعَةُ دُروسِ الصَّفِّ السّابِعِ صفحه 12

اَلسَّلامُ عَلَيْکُمْ أَيُّهَا الطُّلابُ؛   سلام بر شما ای دانش آموزان

أَهْلاً وَ سَهْلاً بِکُم فِي الصَّفِّ الثّامِنِ؛  خوش آمدید به کلاس هشتم
کَيْفَ حالُکُمْ؟  حالتان چه طور است؟
اَلسَّنَةُ الدِّراسيَّةُ الْجَديدَةُ مُبارَکَةٌ. سال تحصیلی جدید مبارک.
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَِانَّکُم قادِرونَ عَلیٰ فَهْمِ النُّصوصِ وَ الْعِباراتِ الْبَسيطَةِ. 

ستایش برای خداوند زیرا که شما  قادر به فهمیدن متن ها و عبارات ساده هستید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 13

ترجمه کنيد.

1. هٰذَا الشُّرطيُّ، إيرانيٌّ. این پلیس ، ایرانی است.
2. هٰذِہِ الْحَلْوانیَّةُ، ماهِرَةٌ.  این قناد(حلواپز) ماهر است.
3. ذٰلِكَ الطَّبّاخُ، نَظیفٌ.  آن آشپز پاکیزه است.
٤. تِلْكَ الْحافِلَةُ، کَبیرَةٌ.  آن اتوبوس بزرگ است.
٥. هٰذانِ الْمُوَظَّفانِ، صادِقانِ.  این دو کارمند راستگو هستند.
٦. هاتانِ الْمُمَرِّضَتانِ، صابِرَتانِ.  این دو پرستار صبور هستند.
7. هٰؤلُاءِ الزُّمَلاءُ، واقِفونَ.  این همکلاسی ها ایستاده هستند.
8. أُولٰئِكَ الُْامَّهاتُ، جالِساتٌ.  آن مادر ها نشسته هستند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 13

 

1.ما هٰذِہِ؟  نافذة

این چیست؟ پنجره

2.أَ هٰذا قَميصٌ أَمْ سِروالٌ؟ قمیص

آیا این پیراهن است یا شلوار؟ قمیص

3.أيَنَ جلَسََتْ هٰذِہ الْمَرأةَ؟ُ فی الحدیقة (البستان)

این خانم کجا نشسته است؟ در باغ (پارک)

4.لِمَنْ هٰذَا الْبَيتُ؟ لِ”پروین اعتصامی”

این خانه برای کیست؟ برای “پروین اعتصامی”

5.کَمْ عَدَدُ الَْحجارِ؟ الثلاثة

تعداد این سنگ ها چیست؟ سه

6.مَنْ هٰذَا الشّاعِرُ؟ سعدي الشيرازی

این شاعر کیست؟ سعدی الشیرازی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 14

زير هر تصوير، تعداد آن را به عربی بنويسيد.

واحِد – اِثنانِ – ثَلاثَة – أرَبعََة – خَمسَة – سِتَّة – سَبعَة – ثَمانيَة – تِسعَة -عشََرةَ – أَحَدَعشََر – اِثناعَشَرَ

 ثَمانیه جُنودٍ

خَمسَه شُهَداء

أحد عَشَر لاعِبینَ

تِسعَة أَلوان

اِثنا عَشر شَهرْا

سَبعَة کُتُبٍ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 15

ترجمه کنيد.

1. أَنتُما ذَکَرتُما صَديقَکُما. 

شما دوستتان را یاد کردید.

2. هُمْ لَعِبوا کُرَةَ الْقَدَمِ. 

آن ها قوتبال بازی کردند.

3. أَنتُنَّ کَتَبْتُنَّ رَسائِلَ. 

شما نامه ها را نوشتید.

4.هُما نَجَحا فِي امْتِحانِهِما. 

آن دو در امتحاناتشان موفق شدند.

5. هُنَّ وَصَلْنَ إلَی المَْوقفِ. 

آن ها به ایستگاه رسیدند.

6. هُما وَجَدَتا مِفتاحَهُما. 

آن دو کلیدشان را یافتند.

7. أَنَا طَبَخْتُ رُزّاً لَذیذاً.

کم برنج خوشمزه ای پختم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 16

عبارت های مرتبطِ دو ستون را با خطّی به هم وصل کنید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 16

جاهای خالی را با کلمۀ مناسبی از داخل پرانتز پر کنید.

(أَسوَد- أَبيَض- أَحمَر- أَزرَق- أَخضَر- أَصفَر)

اَلتُّفّاحُ الْأَخضَر

اَلرُّمّانُ الْأَحمَر

اَلْعِنَبُ الْأَسوَد

اَلْوَرْدُ الْأَصفَر

السَّحابُ الْأَبيَض

اَلْبَحْرُ الْأَزرَق

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ التّاسِعُ صفحه 19

الف) کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنيد.

أُمّ = والدَِة بَيت = مَنزِل حَزِنَ فَرِح
ذَهَبَ رَجَعَ أَب = والدِ خَلفْ = وَراء
عُدْوان = عَداوَة کَبير صَغير قرَيب بَعيد
جَميل قَبيح بُستان= حَديقَة أَمْسِ غَدا

ب) کلمات متضاد را دو به دو کنار هم بنويسيد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْعاشُِر صفحه 19

کدام کلمه از نظر معنايی یا دستوری با بقيّۀ کلمات ناهماهنگ است؟

مَصنَع(کارخانه) مَکتَبَة(کتابخانه) مَدرَسَة(مدرسه) مَلَكَ(فرمانروایی کرد)
شَعَرْنَ(احساس کردند) لاعِبونَ(بازیکنان) فاعِلينَ(انجام دهندگان) مُدَرِّسات(معلمان)
رَحِمَ(رحم کرد،مهربانی کرد) خافَ(ترسید) وَراءَ(پشت) نَصَرَ(یاری کرد)
رَجُلانِ(مردان) حَدائِق(باغ ها) أَشجار(درختان) فَواکِه(میوه ها)
هَرَبَ(فرار کرد) هٰذا(این) ذٰلِكَ(آن) هٰذِہِ(این)
أَنا(من) وَردَة(گل) أَنتَ(تو) هُمْ(آن ها)
صورَة(تصویر) لِماذا(برای چه) کَيفَ(چه طور) مَنْ(کسی که)
وَقَعَ(افتاد) قَذَفَ(انداخت) رُبَّ(چه بسا) سَلِمَ(سالم ماند)

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْحادي عشََر صفحه 19

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

١. مِنْ مَلابِسِ النسِّاءِ وَ البْنَاتِ:

(از لباس های زنان و دختران)

اَللَّوْحَة

(تصویر)

الَفُْسْتان

(پیراهن زنانه)

٢. قيمَتُهُ غاليَةٌ جِدّاً:

(قیمت بسیار زیاد دارد)

اَلذَّهَب

(طلایی)

اَلْقَميص

(پیراهن)

٣. عَدَدُ أيَاّمِ الْأسُبوع:ِ

(تعداد روزهای هفته)

سَبعَة

(هفت)

تِسعَة

(نه)

٤. مَکانُ الْأشَجارِ:

(مکان درختان)

الفَْلَاحّ

(کشاورز)

اَلْحَديقَة

(باغ)

٥. أمُُّ الْأبَِ:

(مادرِ پدر)

اَلْجَدّ

(پدربزرگ)

اَلْجَدَّة

(مادربزرگ)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّانَ عَشََر صفحه 20

اين کلمات را در جای مناسبی از جدول بنويسيد.

(أَشجار / يَومانِ / واقِفينَ / کُتُب / غُرابَینِ / شَجَرات / فائِزونَ / جالِسات)

مثنّی مذکّر جمع مذکّر سالم جمع مؤنّث سالم جمع مکسّر
يَومانِ واقِفينَ شَجَرات أَشجار
غُرابَینِ فائِزونَ جالِسات کُتُب

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِث عشََر صفحه 21

ترجمۀ اين کلمات را در جدول بنويسيد.

1. ثَمانيَة 2. شَهْر 3. وَصَلَ ٤. أسُبوع ٥. أسَْرار ٦. ليَتَْ 7. ما ذهََبنْا 8. طرَيق
9 . وَحْدَة 10 . شَبکََة 11 . نار 12 . کلُّ 13 . مدَينَة 1٤ . ما أَکَلْنا 1٥ . نجَمْ 1٦ . صَفّ
17 . سَفينَة 18 . سَمَکَة 19 . أحَمَر 20 . مُساعَدَة 21 . کانَ 22 . عِنْدَ 23 . باب
2٤ . صَيفْ 2٥ . وَجَع 2٦ . رَأيَتُْ

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!