پایه نهمحل تمرین نهم عربی

جواب تمرین عربی نهم-درس ششم

حل تمرین عربی نهم|درس ششم

الدرس السادس

تَغْییرُ الْحَیاةِ صفحه 77 و 78

اِبتَدَأَ الْعامُ الدِّراسيُّ الْجَديدُ وَ ذَهَبَ تَلاميذُ الْقَريَةِ إِلَی الْمَدرَسَةِ. کانَتِ الْقَریَةُ صَغیرَةً وَ جَمیلَةً.

سال تحصیلی جدید شروع شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند.آن روستا کوچک  زیبا بود.

دَخَلَتِ الْمُدَرِّسَةُ فِي الصَّفِّ الرّابِعِ. کانَ الصَّفُّ مُزدَحِماً. قالَتِ الْمُدَرِّسَةُ لِلْبَنينَ:

«اِجْلِسوا عَلَی الْيَمينِ.» وَ قالَتْ لِلْبَنات:«اِجْلِسْنَ عَلَی الْيَسارِ»

معلم وارد کلاس چهارم شد. آن کلاس شلوغ بود. معلم به پسرها گفت : «در سمت راست بنشینید» و به دخترها گفت:«درسمت چپ بنشینید.»

هيَ شاهَدَتْ تِلميذَةً راسِبةًَ باِسْمِ «سارة». رسَبََتْ «سارة» عِندَها فِي السَّنَةِ الْماضیةِ؛فحََزِنتَْ وَ ذهََبتَْ لمُِشاهَدَةِ مِلفَِّها لِلِاطِّلاعِ عَلیٰ ماضيها.

او دانش آموز مردودی را به اسم «ساره» دید. «ساره» هنگامی که در سال قبل بود مردود شد. پس ناراحت شد و برای دیدن پرونده اش برای آگاه شدن  از گذشته اش رفت.
في مِلَفِّ السَّنَةِ الُْولیٰ: هيَ تِلميذَةٌ جَيِّدَةٌ جِدّاً.  در پرونده سال اول: او دانش آموز بسیار تلاشگری است.
تَکْتُبُ واجِباتِها جَيِّداً. هيَ نَشيطَةٌ و ذَکيَّةٌ. تکالیفاتش را خوب می نویسد. او  فعال و باهوش است.
وَ في ملِفَِّ السَّنةَِ الثاّنيةَِ: هيَ تلِميذَة جيَدَِّة جِدّا.ً لکٰنِهَّا حزَينَةٌ. أمُهُّا راقدَِة فِ الْمُستَشفیٰ. 

و در پرونده سال دوم: او دانش آموز بسیار کوشایی است. ولی او ناراحت است.مادرش در بیمارستان بستری است.
وَ في مِلَفِّ السَّنَةِ الثّالِثَةِ: هيَ فَقَدَتْ والِدَتَها في هٰذِەِ السَّنَةِ. هيَ حَزينَةٌ جِدّاً.

در پرونده سال سوم: او مادرش را در این سال از دست داد. او بسیار ناراحت است.
وَ في مِلَفِّ السَّنَةِ الرّابِعَةِ: هيَ تَرَکَتِ الدِّراسَةَ وَ لا تُحِبُّ الْمَدرَسَةَ وَ تَنامُ فِي الصَّفِّ.
اَلْمُدَرِّسَةُ لامتَْ نَفْسَها وَ غَيَّرَتْ طَريقَةَ تَدريسِها.

و در پرونده سال چهارم: او تحصیل و درس خواندن را ترک کرد و مدرسه را دوست ندارد و در کلاس می خوابد.

معلم خودش را سرزنش کرد و شیوه درس دادنش را تغییر داد.
بعَدَ مدَُّة في حَفْلَةِ ميلادِ المُْدَرسَِّةِ جلَبََ التلَّاميذُ هَدايا لهَا و جلَبَتَْ سارة لِمُدَرسَِّتِها هَديةَّ في وَرَقةَِ صَحيفَةٍ. کانتَِ الهْدَيةَُّ زُجاجَةَ عِطرِ أُمِّها، فيها قَليلٌ مِنَ الْعِطرِ، فَضَحِكَ التَّلاميذُ؛

بعد از مدتی در جشن تولد معلم دانش آموزان هدیه هایی را برای او آوردند و ساره هدیه ای در ورقه روزنامه ای برای معلمش آورد. آن هدیه شیشه عطر مادرش بود. در آن مقداری عطر بود پس دانش آموزان خندیدند.

فقَالتَِ المْدُرَسَِّة للِبْنَين:«لا تضَْحکَوا» و قالتَْ للِبْنَاتِ :«لا تضَحکَْنَ».

پس معلم به پران گفت : نخندید و به دختران گفت : نخندید.

اَلْمُدَرِّسَةُ عَطَّرَتْ نفَسَْها بذِلٰكَِ العِْطرْ.ِ معلم  از آن عطر به خودش عطر زد.

جاءَتْ سارة عِندَ مُدَرِّسَتِها وَ قالَتْ: «رائحِتَُكِ مِثلُ رائِحَةِ أُمّي.»

ساره نزد معلمش آمد و گفت : بوی تو مانند بوی مادرم است.

شَجَّعَتِ الْمُدَرِّسَةُ سارة؛ فَصارَتْ تِلميذةً مِثاليّةً وَ بَعدَ سَنَواتٍ؛ اِسْتَلَمَتِ الْمُدَرِّسَةُ
رِسالَةً مِنْ سارة مَکْتوباً فيها: «أَنتِ أَفضَلُ مُعَلِّمَةٍ شاهَدْتُها في حَياتي. أَنتِ غَيَّرْتِ مَصيري. أَنَا الْانَ طَبيبَةٌ»

خانم معلم سار را تشویق کرد ، پس ساره دانش آموز نمونه ای شد و بعد از سال ها ، خانم معلم نامه ای از طرف ساره دریافت کرد که در آن نوشته شده بود:«تو بهترین معلمی هستی که آن را در زندگی ام دیدم. تو سرنوشتم را تغییر دادی. من حالا پزشک هستم.»

وَ بَعدَ مُدَّةٍ، اِسْتَلَمَتِ الْمُدَرِّسَةُ رِسالَةً أُخْریٰ مِنَ الطَّبيبَةِ سارة؛ طَلَبَتْ مِنْهَا الْحُضورَ
في حَفلَةِ زَواجِها وَ الْجُلوسَ في مَکانِ أُمِّ الْعَروسِ.

و بعد از مدتی خانم معلم نامه دیگری از خانم دکتر ساره دریافت کرد که از  او  حضور در جشن ازدواجش و نشستن در جای مادر عروس را درخواست کرد.

عِندَما حَضَرَتْ مُدَرِّسَتُها في حَفلَةِ زَواجِها؛ قالَتْ لَها سارة:

«شُکراً جَزيلاً يا سَيِّدَتي؛ أَنتِ غَيَّرْتِ حَياتي»

هنگامی که خانم معلم در جشن ازدواج او حاضر شد ، ساره به او گفت : «بسیار متشکرم ای خانم ، تو زندگی مرا تغییر دادی.»

فَقالَتْ لَهَا الْمُدَرِّسَةُ:

«لا؛ يا بِنتي، أَنتِ غَيَّرْتِ حَياتي؛ فَعَرَفْتُ کَيفَ أُدَرِّسُ.»

پس خانم معلم به او گفت :« خیر ای دخترم ، تو زندگی من را دادی ، پس فهمیدم که چگونه درس بدهم.»

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 78

با توجّه به متن درس، پاسخ درست را انتخاب کنید.

1. أَينَ جَلَسَتِ الْبَناتُ؟

دختران کجا نشستند؟

عَلَی الْيَمينِ

در سمت راست

عَلَی الْيَسارِ

در سمت چپ

2. لِمَنْ کانَتْ زُجاجَةُ الْعِطْرِ؟

شیشه عطر برای چه کسی بود؟

لِوالِدِ سارة

برای پدر ساره

لِوالِدَةِ سارة

برای مادر ساره

3. في أَيِّ صَفٍّ کانَتْ سارة راسِبَةً؟

در کدام کلاس ساره مردود شد؟

فِي الرّابِعِ

در چهارم

فِي السّادِسِ

در ششم

4. ماذا کانَتْ هَديَّةُ سارة لِمُدَرِّسَتِها ؟

هدیه ساره به معلمش چه بود؟

صَحيفةً جِداريَّةً

روزنامه دیواری

زُجاجَةَ عِطرٍ

شیشه عطر

5. أ کانتَِ الهَْدايا بِمُناسَبةَِ حَفلَةِ

الْميلادِ؟

آیا هدیه ها به مناسبت جشن تولد بود؟

نَعَم

بله

لا

خیر

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فِعْلُ النَّهْي (2)

 

1.يا زُمَلائي، رَجاءً، لا تَنْزِلوا؛ اِصْعَدوا.

ای همکلاسی ها لطفا پایین نیایید ، بالا بروید.

2.يا زَميلاتي، رَجاءً، لا تَنْزِلْنَ؛ اِصْعَدْنَ.

ای همکلاسی ها لطفا پایین نیایید ، بالا بروید.

3.يا زَميلانِ، رَجاءً، لا تَنْزِلا ؛ اِصْعَدا.

ای  دو همکلاسی  لطفا پایین نیایید ، بالا بروید.

4.يا زَميلَتانِ، رَجاءً، لا تَنْزِلا ؛ اِصْعَدا.

ای دو همکلاسی  لطفا پایین نیایید ، بالا بروید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ترجمه کنید صفحه 80

لا تَرْقُدوا تَحتَ الشَّجَرِ فِي اللَّيلِ. در شب زیر درخت  دراز نکشید.
يا أَخَواتي، لا تَغْضَبْنَ عَلیٰ أَحَدٍ. ای خواهرانم ، برکسی خشم نگیرید.(عصبانی نشوید)
يا وَلَدانِ، لا تَضحَکا بِصَوتٍ مُرتَفِعٍ ای بچه ها با صدای بلند نخندید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 81

توضيحات زير مربوط به کدام واژۀ جدید از درس است؟

1. اَلِمْتِناعُ عَنِ الطَّعامِ وَ الشَّابِ لِفَريضَةٍ دينيَّةٍ . (صوم)

جلوگیری از (خوردن) غذا و آب برای فریضه دینی. = روزه
2. اَلشَّخصُ الَّذي يُحِبُّ الْعَمَلَ وَ يُحاوِلُ کَثيراً . (مثالی)

کسی که کار کردن را دوست می دارد و بسیار تلاش می کند. = نمونه
3. صِفَةٌ لِلْمَکانِ الْمَملوءِ بِالأشَخاصِ وَ الْشَیاءِ . (مُزدَحَم)

صفت جایی که پر از افراد و اشیا است. = شلوغ
4. اَلطّالِبُ الَّذي لا يَنْجَحُ فِي ا لِْمْتِحاناتِ .(راسب)

دانش آموزی که در امتحانات موفق نمی شود. 
5. اِجتِماعُ جَمْعٍ مِنَ النّاسِ لِفَرَحٍ عَظیمٍ . (حَفلة)

جمع شدن جمعی از مردم برای شادی = جشن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 81

جمله های زير را با توجّه به تصوير ترجمه کنيد.

 

1.لا تَذْهَبْ مِنْ هُنا.

از این جا نرو.

2.لا تَشَْبي مِنْ هٰذَا الْماءِ.

از این آب ننوش.

3.لا تَکْشِفوا عُيوبَ أَصدِقائِکُم.

عیب های دوستانتان را آشکار و کشف نکنید.

4.لا تَجْلِسْنَ هُناكَ؛ اِجْلِسْنَ هُنا.

آنجا ننشینید، آنجا بنشینید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ  صفحه 82

1.انِتْظَِرُوا الفَْرَجَ وَ لا تَیأْسوا مِن رَوْحِ اللهِ؛ فإَنَّ أحَبَّ الاعْمالِ إلىَ اللهِ انتْظِارُ الفَْرَجِ.

منتظر فرج باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید، پس قطعا محبوب ترین کار ها نزد خدا انتظار برای فرج است.

2.رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْم الظالِمینَ.

پروردگارا ما را همراه قوم ستمگران قرار نده.

3. قالَ اللّٰهُ لِدَمَ وَ حَوّاءَ:لا تَقْرَبا هٰذِه الشَّجره.

خداوند به آدم و حوا گفت : نزدیک این درخت نشوید.

4.لا تَعْبُدُوا الشَّيطانَ إنَّهُ لَکُم عَدوٌّ مُبينٌ.

شیطان را نپرستید زیرا او برای شما دشمنی آشکار است.

5.وَ اصْبِرْ عَلیٰ ما يَقولونَ.

و بر آنچه می گویند صبر کن.

6.وَ اشْکُروا نِعمَةَ اللهِ.

و نعمت خدا را شکر کنید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کَنْزُ الْحِکمَةِ صفحه 83

بخوانيد و ترجمه کنيد.

1. لاتَنْظُروا إِلیٰ کَثْرَةِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ کَثْرَةِ الْحَجِّ

به زیادی نمازشان ، روزه شان و زیادی حج نگاه نکنید.

… وَلٰكِنِ انْظُروا إِلیٰ صِدْقِ الْحَديثِ وَ أداءِ الامانَةِ.

ولی به راستگویی و امانت داری نگاه کنید.

2.عَلَيکُم بِالصَّبرِ؛ فَإِنَّ  الصَّبرَ مِنَ الْايمانِ کَالرَّأسِ مِنَ الْجَسَدِ.

شما باید صبر کنید. زیرا صبر (نقش) صبر در ایمان همانند (نقش) سر در بدن است.

3.اُنْظُرْ إلیٰ ما قالَ وَ لا تَنْظُرْ إِلیٰ مَنْ قالَ.

به انچه گفته می شود نگاه کن و به آن کسی که می گوید نگاه نکن.

4.لا فَقْرَ کَالْجَهْلِ وَ لا ميراثَ کَالْأدب.

هیچ فقز مثل ادنی نیست و هیچ دارایی مثل ادب نیست.

5.مَنْ دفَعَ غََضَبَهُ، دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذابَهُ.

هرکس خشمش را دفع کند ، خداوند عذابش را از او دفع می کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

تحقيق کنيد صفحه 85

آیه، حدیث، شعر یا سخنی زیبا بیابید که با پیام اخلاقی متن درس هماهنگ باشد.

يا ايهَا الَّذينَ امَنُوا لا يسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى‏ انْ يكُونُوا خَيرا مِنْهُم وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى‏ انْ يكُنَّ خَيرا مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا انْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالالْقابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الايمانِ وَ مَنْ لَمْ يتُبْ فَاولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ. (حجرات،11)؛

ى كسانى كه ايمان آورده‏ايد نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگر را استهزاء كنند، شايد آنها كه مورد استهزاء واقع مى‏شوند بهتر از مسخره كنندگان باشند. و همچنين زنان يكديگر را مسخره نكنند، زيرا ممكن است زنان مسخره شده از آنها كه مسخره مى‏كنند بهتر باشند. و مبادا از يكديگر عيب جويى كنيد و زنهار از اين كه يكديگر را با القاب زشت و ناپسند ياد كنيد كه پس از ايمان آوردن، نامى كه نشان از فسق و فجور دارد بسيار زشت است و هر كس كه از اين رفتار توبه نكند ستمگر و ظالم است.”

و امام باقر عليه السلام فرمود: «الدّينُ هوَ الحُبُّ وَ الحُبُّ هُو الدّين».

دين همان محبّت و محبّت همان دين است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلْقُرآنیّات صفحه 85

1. هَلْ تَعلَمُ أَنَّ السّورَةَ بِمَعنَی الْجِدارِ الَّذي حَولَ الْمَدينَةِ؟

آیا می دانی که سوره به معنی دیوار اطراف شهر است؟

٢. هَلْ تعَلمَُ أنََّ كلَُّ السُّوَرِ تبَدَأ بِالبَْسمَلَةِ إلّا سورةَ التَّوبَةِ؛ وَ سورَةَ النَّملِ فيها بَسمَلَتانِ؟

آیا می دانی که همه سوره ها با «بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ» شروع می شوند بجز سوره توبه ؛ و سوره نمل دو «بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ» دارد؟

3.٣. هَلْ تعَلمَُ أنََّ سِتَّ سُوَر بِاسْمِ سِتةَِّ أنَبياء؟ٍ  
وَ هيَ سُوَرُ يونسُ وَ هود وَ يوسُف وَ إبراهيم وَ مُحَمَّد وَ نوح.

آیا می دانی 6 سوره به نام 6 پیامبر است؟ و آن ها سوره های یونس،هود،یوسف،ابراهیم،محمد و نوح است.

٤. هَلْ تعَلمَُ أنََّ خمَسَ سُوَر تبَدَأ بِفعِلِ «قلُْ»؟

وَ هيَ الْجِنُّ وَ الْكافِرون وَ التَّوحيدُ وَ الْفَلَقُ وَ النّاسُ.

آیا می دانید پنج سوره با فعل«قُل=بگو» شروع شده است؟

و آنها جن ، کافر ، توحید ، رویاپرداز و مردم هستند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!