جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم- Lesson3: My Age

زبان انگلیسی هفتم: Sounds and Letters صفحه 19

.Circle the month and day of your birth in the tables below

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی هفتم: Speaking and Writing صفحه 20

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی هفتم:  Your Conversation صفحه 21

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس …

error: Content is protected !!